Legislacja

WORD-y: minął tydzień i Prezydent jednak podpisał, teraz publikacja i obowiązywanie z 1.1.2023

9 grudnia 2022

WORD-y: minął tydzień i Prezydent jednak podpisał, teraz publikacja i obowiązywanie z 1.1.2023
Andrzej Duda, Prezydent RP (fot. Marek Borowski/Kancelaria Prezydenta RP)

Andrzej Duda z datą dnia wczorajszego podpisał Ustawę z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami [kliknij] - o czym właśnie poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. Tak iście ekspresowa decyzja wywołuje wiele emocji i niewyjaśnione kwestie związane z oceną niekonstytucyjności zapisów ustawy. Teraz publikacja w Dzienniku Ustaw samej ustawy i jej aktów wykonawczych.

Przypomnijmy – samorządowcy informowali: - Uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami zawiera naruszenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Są to naruszenia fundamentalne, ponieważ dotyczą finansowania środkami publicznymi nowego zadania, które nakłada na samorządy ustawa. Dofinansowywanie funkcjonowania Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego (dalej również jako WORD-y) nigdy nie było zadaniem samorządów województw. Aby Państwo - w tym przypadku samorząd wojewódzki - właściwie funkcjonował powinien posiadać środki na nowe zadanie, w innym przypadku dofinansowywanie stanie się tylko formalnym zapisem ustawy, bądź pieniądze dedykowane w samorządzie na ratowanie życia (np. na szpitale wojewódzkie) będzie trzeba przeznaczać na ratowanie wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego [kliknij] i apelowali: Wobec powyższego zwracamy się do Pana Prezydenta o:

1) skorzystanie z uprawnienia wyrażonego w art. 122 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i przed podpisaniem powyższej ustawy wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności art. 1 pkt 1 ustawy z art. 118 ust. 3 oraz art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji, lub;

2) w przypadku nie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w trybie art. 122 ust. 3 Konstytucji o przekazanie Sejmowi ustawy do ponownego rozpatrzenia (art. 122 ust. 5 Konstytucji)”.

Prezydent wybrał inna możliwość - ustawę podpisał. Teraz ustawa zostanie opublikowana i wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. W tym też terminie powinny zostać zmienione rozporządzenia wykonawcze:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 października 2007 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców; (2007.197.1437);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (2013.78 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka (2002.1443).

Komunikat Kancelarii Prezydenta RP:

Informacja

o ustawie z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

Celem przedłożonej do podpisu ustawy jest zmiana dotychczasowych reguł dotyczących finansowania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

W ustawie wskazano, że przychodem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego może być dotacja podmiotowa albo celowa, udzielana z budżetu województwa, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji jego zadań, niebędących działalnością gospodarczą.

Dotacje dla wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego nie będą mogły przekroczyć 50% kosztów jego działalności. Zasady udzielania dotacji, tryb postępowania w sprawie ich udzielania i sposób ich rozliczania określi sejmik województwa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej przez marszałka województwa z dyrektorem ośrodka.

Ponadto w ustawie wskazano, że zamiast w rozporządzeniu, warunki wynagrodzenia egzaminatorów określi sejmik województwa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, kierując się charakterem pracy wykonywanej przez egzaminatorów i potrzebą zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywania przez nich zadań. Warunki wynagradzania egzaminatorów określone w uchwale sejmiku, nie będą mogły być mniej korzystne niż dotychczasowe warunki wynagrodzenia egzaminatorów.

Ustawa dokonuje także zmiany w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Zmiany wprowadzone do tej ustawy polegają na dodaniu do niej przepisu, na podstawie którego wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego określi sejmik województwa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, przy czym wysokość opłaty za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu w zakresie uprawnień każdej kategorii prawa jazdy nie będzie mogła przekroczyć 50 zł, a za przeprowadzenie części praktycznej:

1) 200 zł w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem,

2) 250 zł w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E.

Maksymalne stawki opłat będą corocznie ulegać zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W dotychczasowym stanie prawnym wysokość opłaty określa minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

(jm)