Legislacja

Resort infrastruktury o wyznaczaniu stanowisk postojowych

6 lipca 2018

Resort infrastruktury o wyznaczaniu stanowisk postojowych
(fot. Grupa IMAGE)

Sprawa oznakowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych znalazła swoje wyjaśnienie w odpowiedzi udzielonej na interpelację Jerzego Meysztowicza.

Interpelacja poselska. Poseł pytał: czy wprowadzone zostaną zmiany ujednoznaczniające kwestię, czy miejsca dla osób niepełnosprawnych powinny być oznaczane znakami poziomymi P-18, czy P-20 „koperta” - w szczególności na drogach publicznych, w strefach płatnego parkowania oraz czy zostanie wyjaśniona kwestia możliwości umieszczania miejsc zastrzeżonych typu „koperta” równolegle do krawężnika również na chodniku (częściowo lub w całości) oraz czy zostaną ujednolicone wymiary miejsc postojowych zastrzeżonych i zwykłych i czy będzie umożliwione umieszczenie „koperty” lub wyznaczenie miejsca dla niepełnosprawnych na pasie postojowym - także takim o szerokości minimalnej, czyli 2 m?

Obowiązujące uregulowania prawne. Odpowiedzi w imieniu ministra infrastruktury, udzielił Marek Chodkiewicz. Na wstępie informował, iż szczegółowe warunki umieszczania znaków na drogach określają przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Minimalne wymiary stanowisk postojowych uwzględniające rodzaje pojazdów określa tabela 5.1. w pkt 5.2.4. załącznika nr 2 do przywołanego wyżej rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r., natomiast wymiary stanowisk postojowych zastrzeżonych (kopert) uwzględniające rodzaje pojazdów i ustalony sposób umieszczania pojazdów przedstawia tabela 5.2. w pkt 5.2.6. załącznika nr 2 do tego rozporządzenia.

Wymiary stanowiska postojowego. Minister podkreślił, że wymiary stanowiska postojowego zastrzeżonego (znaku P-20 „koperta”) są określone wskazanymi przepisami obowiązującego rozporządzenia i nie mogą być ustalane w zależności od lokalnego zapotrzebowania. Wskazał również, że znak P-20 stosuje się do wyłącznego użytkowania przez niektórych uczestników ruchu drogowego, w tym również przez osoby niepełnosprawne.

Stanowiska ogólnodostępne. I dalej czytamy: - Na obszarach, gdzie wyznacza się miejsca postojowe należy przewidzieć ogólnodostępne stanowiska przeznaczone dla samochodów osób niepełnosprawnych. Stanowiska te oznacza się znakiem P-18 „stanowisko postojowe” wraz ze znakiem P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”. Przywołane wyżej przepisy rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r., dają możliwość ustalania indywidualnych wymiarów (większych od tych określonych w przedmiotowych przepisach) stanowisk przeznaczonych dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Stanowiska indywidualne. I dalej w wyjaśnieniu resortu czytamy: natomiast, jeżeli istnieje potrzeba zapewnienia stanowiska postojowego indywidualnego do wyłącznego użytkowania, o wymiarach mniejszych niż wymiary znaku P-18 oraz znaku P-20 przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych, to organ zarządzający ruchem, w przypadku kiedy niepełnosprawność umożliwia opuszczenie pojazdu zaparkowanego na stanowisku o szerokości 2,3 m bez narażenia na niebezpieczeństwo i utrudnienia ruchu pieszym na chodniku, ma możliwość wyznaczyć stanowisko postojowe znakiem P-20, o wymiarach jak dla samochodu osobowego, z napisem określającym użytkownika (np. numerem rejestracyjnym pojazdu lub innym określeniem identyfikującym użytkownika).

Wyznaczanie stanowisk. - W odpowiedzi na postawione w interpelacji pytania uprzejmie informuję, że obecnie nie są planowane zmiany w przepisach przywołanego wyżej rozporządzenia w kwestiach podnoszonych w interpelacji Pana posła. Z przepisów art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wynika, że organ właściwy do zarządzania ruchem na drogach wyznaczając miejsca przeznaczone na postój pojazdów wyznacza stanowiska postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. Natomiast w myśl przywołanych wyżej przepisów pkt 5.2.4 załącznika nr 2 do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w celu wyznaczenia miejsca postoju stosuje się znak P-18 „stanowisko postojowe” - wyjaśnia M. Chodkiewicz. Dalej wskazuje, że do wyznaczenia pasa przeznaczonego do postoju pojazdów przy krawędzi jezdni stosuje się znak P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy”, a do wyznaczenia miejsc postojowych częściowo na jezdni i częściowo na chodniku stosuje się znak P-19 i znak P-18. Przepisy te nie przewidują wyznaczania stanowisk postojowych zastrzeżonych na pasie postojowym. Zarówno na jezdni, jak i chodniku oraz częściowo na jezdni i częściowo na chodniku istnieje możliwość wyznaczenia stanowiska przeznaczonego dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Wobec przywołanych wyżej przepisów, uprzejmie informuję, że obowiązujące regulacje dają organom zarządzającym ruchem szerokie możliwości przy wyznaczaniu stanowisk postojowych zarówno na jezdni, chodniku, jak również częściowo na chodniku. Z tych też względów obecnie nie planuje się nowelizacji przepisów w przedmiotowym zakresie – czytamy w konkluzji resortu infrastruktury.