Legislacja

„Stare” druki mandatów w dalszym ciągu ważne

29 sierpnia 2019

„Stare” druki mandatów w dalszym ciągu ważne

W życie wchodzi rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2019 r. (opublikowane 28.) w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (2019.1630). Wydane na podstawie art. 96 § 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1120, 1123 i 1556) zarządza zmianę w rozporządzeniu z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 807). Określony w § 2 w ust. 1 okres 4 miesięcy wydłużono do 36 miesięcy. Przypomnijmy zmieniony wzór druku mandatu karnego obowiązuje od 1 maja 2019 r. (2019.807) Mimo tej nowej daty formularze mandatów miały obowiązywać do wyczerpania ich nakładu, jednak nie dłużej niż przez kolejne cztery miesiące. I właśnie ten czas od dziś do nie 4 a 36 miesięcy.

Nowe wzory mandatów. Z dniem 1 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 807), które dostosowało formularz mandatu karnego do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2077). Zmieniło ono termin zapłaty kary do 14 dni i metodę płatności – np. bezgotówkowo – kartą. Rozporządzeniem tym został wprowadzony nowy wzór formularza mandatu karnego. Natomiast zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia formularze mandatów karnych wydane na podstawie przepisów poprzedzających mogły być używane do czasu wyczerpania ich nakładu, jednak nie dłużej niż przez okres 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia. Czyli nie dłużej niż do dnia 1 września br.

Niewykorzystane bloczki mandatów. Według stanu oszacowanego dzień 15 maja w obiegu było 672.086 szt. bloczków formularzy mandatów karnych spersonalizowanych, spersonalizowanych odpłatnych i niespersonalizowanych (tj. 13.168.160 szt. formularzy), które mogą być używane do dnia 1 września 2019 r. Oznaczało to, że w przypadku braku możliwości przedłużenia stosowania druków obowiązujących przed 1 września niewykorzystane bloczki będą podlegały zniszczeniu. Niezbędnym stało się wydanie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, które wydłuży termin używania niewykorzystanych formularzy mandatów karnych wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów z 4 do 36 miesięcy. Czyli z dniem dzisiejszym – na mocy wydanego rozporządzenia z dnia 26 sierpnia br. niewykorzystane bloczki mandatów mogą być używane.

Mandat wydaje. Podmioty, na które oddziałuje omawiane rozporządzenie to: Policja, Inspekcja Transportu Drogowego straże gminne (miejskie) Straż Graniczna Państwowa Straż Pożarna Służba Celno-Skarbowa Żandarmeria Wojskowa Państwowa Inspekcja Sanitarna Państwowa Inspekcja Pracy Państwowa Straż Rybacka Straż leśna i Służba leśna Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Inspekcja Handlowa Inspekcja Weterynaryjna Główny Urząd Miar Państwowa Straż Łowiecka Inspekcja Ochrony Środowiska Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa straże ochrony kolei organy parków narodowych urzędy górnicze urzędy żeglugi śródlądowej urzędy morskie Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych.

I oczywiście kierowcy muszą wiedzieć, że ten druk jest właściwy i obowiązuje jeszcze kolejne 32 miesiące. (jm)

Słowa kluczowe mandaty taryfikator mandatów