Legislacja

Bloczki mandatów ważne do września i… jeszcze 32 miesiące

29 lipca 2019

Bloczki mandatów ważne do września i… jeszcze 32 miesiące
Rządowe Centrum Legislacji. 16.7.2019. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia… 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (nr wykazu 282) [kliknij]

Z dniem 1 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (2019.807), które dostosowało formularz mandatu karnego do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (2018.2077). Przypomnijmy - przywołanym aktem wprowadzony nowy wzór formularza mandatu karnego. Jednocześnie jego § 2 ust. 1 formularze mandatów karnych wydane na podstawie wcześniejszych przepisów mogą być używane do czasu wyczerpania ich nakładu, jednak nie dłużej niż przez okres 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia czyli do dnia 1 września 2019 r. Dziś mamy już kolejny projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, w którym termin stosowania „starych” druczków mandatowych określono nie na 4 miesiące, a na 36 miesięcy, czyli jeszcze najbliższe trzy lata.

Ministerstwo Finansów informowało, że usunięcie z obiegu niewykorzystanej, „starej” wersji bloczków mandatowych może kosztować, to poza kosztem ich druku – ok. 1 200 000 zł, sam koszt ich zutylizowania to dalsze 15 000 zł. Kolejnym uzasadnieniem faktu przygotowania kolejnego projektu rozporządzenia – przesuwającego termin stosowania wcześniejszych druków z 4 do 36 miesięcy – jest fakt, iż niejasna była data pojawienia się nowych druków mandatów. O tym fakcie informowała Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych i Izby Skarbowe. Istniało więc zagrożenie, że wypisane przez upoważnionych funkcjonariuszy mandaty mogą okazać się nieważne. Jak czytamy w uzasadnieniu stan magazynowy na dzień 15 maja 2019 r. bloczków mandatów karnych przedstawiał się następująco: łącznie liczba bloczków spersonalizowanych, spersonalizowanych odpłatnych, i niespersonalizowanych - 27 356 644 730 (10-cio formularzowe) oraz 644 730 (20-to formularzowe). - W I kwartale 2019 r. nałożonych zostało 972.240 szt. mandatów. Zakładając, że zużycie formularzy z I kwartału 2019 r. utrzyma się na tym samym poziomie w kolejnych kwartałach, liczba szacowanego zużycia formularzy wyniesie 3.888.960 szt. (972.240 szt. x 4 kwartały). Zwiększając tę liczbę o 25%, z uwagi na to, że każdy mandat równa się formularzowi, ale nie każdy wyczerpuje bloczek, daje to liczbę 4 861 200 szt. Na stanach magazynowych, w rodzaju bloczków spersonalizowanych, znajduje się 11.815.970 szt. Bloczki spersonalizowane 10-formularzowe 20- formularzowe Na stanie magazynowym izb administracji skarbowej 15322 456414 Na stanie w jednostkach nakładających grzywny 9539 121954 Łącznie 24861 578368 Bloczki spersonalizowane odpłatne 10-formularzowe 20- formularzowe Na stanie magazynowym izb administracji skarbowej 20 290 Na stanie w jednostkach nakładających grzywny 84 20078 Łącznie 104 20368 Bloczki niespersonalizowane 10-formularzowe 20- formularzowe Na stanie magazynowym izb administracji skarbowej 1 945 20 803 Na stanie w jednostkach nakładających grzywny 446 25 191 Łącznie 2 391 45 994 Łącznie liczba bloczków spersonalizowanych, spersonalizowanych odpłatnych, i niespersonalizowanych 27 356 644 730 formularzy, w tym 20 - formularzowych 11.567.360 szt. i 10-formularzowych 248.610 szt., co wskazuje, że przewidywany okres zużycia stanów magazynowych wyniesie ok. 3 lata. Natomiast, w przypadku nieprzedłużenia terminu obowiązywania formularzy z dniem 2 września 2019 r. zniszczeniu należałoby poddać ok. 11 mln szt. formularzy mandatów (stan magazynowy 11.815.970 szt. - ok. 1.215.300 szt. średnie zużycie za okres 3 miesięcy, tj. czerwiec, lipiec, sierpień 2019 r.). Przyjmując powyższe należy wskazać, iż w wyniku zniszczenia ok. 11 mln szt. formularzy mandatów karnych Skarb Państwa narażony będzie na stratę w wysokości ok. 1,5 mln zł (za cenę 1 formularza mandatu przyjęto kwotę 0,14 zł, średnia cena formularza z bloczka 10- formularzowego, gdzie koszt bloczka wynosi 1,46 zł i 20-formularzowego, gdzie koszt bloczka wynosi 2,59 zł). Ponadto w przypadku niszczenia bloczków mandatów kredytowanych, jako druków ścisłego zarachowania, pozostaje do rozważenia kwestia logistyczna, co oznacza poniesienie dodatkowych nakładów finansowych. Dodatkowo należy mieć również na uwadze zaangażowanie pracowników izb administracji skarbowych oraz jednostek nakładających grzywny, którzy będą oddelegowani do wykonywania zadań związanych ze zdawaniem i przyjmowaniem bloczków. Na marginesie dodać należy, że zgodnie z § 6 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 960, z późn. zm.), straż gminna (miejska) formularze mandatów kredytowanych nabywa odpłatnie. Brak możliwości przedłużenia stosowania druków obowiązujących do dnia 1 września 2019 r. mógłby zostać uznany za przejaw niegospodarności. Jedynym sposobem uniknięcia powyższego jest możliwość maksymalnego wykorzystania druków będących na stanie magazynowym izb administracji skarbowej i jednostek nakładających grzywny. Zniszczenie zapasów formularzy mandatów karnych według dotychczasowego wzoru, głównie z powodu zmiany treści pouczenia związanej ze zmianą sposobu uprawomocniania się mandatów zaocznych, jest nieuzasadnione także dlatego, że mandaty zaoczne, nakładane przez Policję, jak również w skali wszystkich nakładanych mandatów karnych, stanowią znikomą liczbę.

Tak więc w pełni uzasadniona jest propozycja przedłużenia okresu przejściowego stosowania formularzy mandatu karnego wg dotychczasowego wzoru do 36 miesięcy. Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. (jm)

Słowa kluczowe mandaty policja