Legislacja

Szerszy zakres danych gromadzonych w CEP

11 października 2019

Szerszy zakres danych gromadzonych w CEP
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów. Rozszerzany jest zakres danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów o nowe kategorie danych: dane o wymianie drogomierza, przekazywane przez stacje kontroli pojazdów oraz dane o odczycie drogomierza w czasie kontroli.

W uzasadnieniu czytamy: projekt rozporządzenia w sprawie w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji stanowi realizację zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (2019.870) w zakresie przeciwdziałania zjawisku manipulowania odczytem drogomierza. Przywołana ustawa rozszerzyła zakres danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów o nowe kategorie danych: dane o wymianie drogomierza, przekazywane przez stacje kontroli pojazdów oraz dane o odczycie drogomierza w czasie kontroli, przekazywane przez organy kontroli ruchu drogowego, które będą gromadzone i udostępniane z centralnej ewidencji pojazdów podmiotom obowiązanym, na potrzeby wprowadzania danych do centralnej ewidencji pojazdów. Jednocześnie, wraz z wejściem w życie w/w ustawy, w dniu w dniu 1 stycznia 2020 r., nastąpi pośrednie uchylenie obowiązującego obecnie rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów, stąd konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia. Zgodnie z upoważnieniem ustawowym zawartym w art. 80cf ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą”, niniejsze rozporządzenie określa rodzaj i zakres danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów.  W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów w niniejszym projekcie rozszerzono zakres danych udostępnianych poszczególnym podmiotom o dane dotyczące wymiany drogomierza oraz odczytu wskazania drogomierza w czasie kontroli – odpowiednio do realizowanych przez te podmioty zadań. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. (jm)