Legislacja

Tablice przeddrogowskazowe i drogowskazy tablicowe – projekt zmiany

12 listopada 2017

Tablice przeddrogowskazowe i drogowskazy tablicowe – projekt zmiany
Nowelizacja rozporządzenia przewiduje wprowadzenie obowiązku podawania na tablicach przeddrogowskazowych, tablicach szlaku drogowego oraz drogowskazach tablicowych nazwy dużego zagranicznego miasta, do którego prowadzi droga, w języku polskim i w języku oryginalnym. (fot. Piotr Wagner)

Do konsultacji został skierowany projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Ustawodawca zaleca w przypadku, gdy na tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazach tablicowych podawana jest nazwa przejścia granicznego, umieszczanie także nazwy dużego miasta sąsiedniego państwa, do którego prowadzi droga. W takim przypadku nazwę tę podaje się w języku oryginalnym, a w przypadku cyrylicy w transliteracji łacińskiej; nie uwzględnia stosowania urządzeń do odczytu tablic rejestracyjnych pojazdów w organizacji ruchu na drogach.

Tablice przeddrogowskazowe. Dokładnie opublikowany projekt rozporządzenia zakłada zmianę brzmienia pkt 6.2 „Zasady doboru miejscowości kierunkowych" oraz pkt 6.3.6.3 „Nazwy miejscowości na tablicy szlaku drogowego" w części 6 „Znaki kierunku i miejscowości" załącznika nr 1 do rozporządzenia – poprzez wprowadzenie obowiązku podawania na tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazach tablicowych nazwy dużego miasta sąsiedniego państwa, do którego prowadzi droga, w języku polskim i w języku oryginalnym. Tożsama zasada obowiązuje w przypadku podawania nazwy miejscowości sąsiedniego państwa na tablicy szlaku drogowego. Nazwy te należy zapisywać w jednym wierszu, w następującej kolejności: nazwa w języku polskim oraz nazwa oryginalna, z tym że nazwa oryginalna jest zapisywana w nawiasie. Z prawej strony nazwy miasta w sąsiednim państwie należy podać znak wyróżniający państwo przyjęty do oznaczania pojazdów uczestniczących w ruchu międzynarodowym.

Podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury w dniu 27 września 2017 r., odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i ustawy o języku polskim (druk nr 1546). Komisja Infrastruktury zobowiązała Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa do wprowadzenia do polskiego systemu prawnego polskiej pisowni na znakach drogowych dla miast leżących poza granicami Polski. W przedmiotowym projekcie rozporządzenia przewidziano przepis o charakterze przejściowym, zgodnie z którym znaki drogowe niespełniające warunków określonych w § 1 pkt 1 lit. a tego rozporządzenia, zostaną zastąpione znakami drogowymi spełniającymi nowe warunki w terminie do dnia 1 stycznia 2022 r. Dostosowanie znaków drogowych do nowych wymagań może więc następować stopniowo, w odpowiednio długim terminie, tak aby zarządcy dróg na których stosowane są te znaki mieli czas na dostosowanie ich do nowych wymagań.

Z informacji GDDKiA wynika, że szacunkowa liczba tablic przeddrogowskazowych to ok. 90 sztuk, tablic drogowskazowych to ok. 150 sztuk, tablic szlaku drogowego to ok. 150 sztuk, co z uwzględnieniem wymiany konstrukcji wsporczych daje łączny koszt wynoszący około 27 mln zł. Należy przy tym zauważyć, że ww. szacunkowy koszt dotyczy dróg krajowych, które stanowią ok. 5% dróg w Polsce. MIB nie dysponuje danymi ile takich tablic podlegałoby wymianie na drogach samorządowych.

Urządzenia do odczytu tablic rejestracyjnych pojazdów. Ponadto projekt zakłada dodanie „urządzeń do odczytu tablic rejestracyjnych pojazdów” do katalogu zawartego w części 14 „Urządzenia do kontroli ruchu drogowego" załącznika nr 4. Zaproponowano przepisy określające warunki umieszczania urządzeń do odczytu tablic rejestracyjnych pojazdów w pasie drogowym, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i niepowodowania utrudnień jego uczestnikom. W związku z powyższym, ze względu na potrzebę wykorzystania urządzeń do odczytu tablic rejestracyjnych pojazdów przez m.in. Służbę Celno-Skarbową w monitorowaniu ruchu na drogach pojazdów, które realizują przewóz towarów podlegających przepisom ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, w tym towarów niebezpiecznych i transportów ponadgabarytowych, w celu sprawnego identyfikowania i eliminowania zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego związanych z przejazdem tych pojazdów po drogach publicznych, zasadne jest dopuszczenie możliwości stosowania w organizacji ruchu na drogach urządzeń do odczytu tablic rejestracyjnych pojazdów. (jm)