Legislacja

W sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych

7 listopada 2017

W sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Ustawodawca uzasadnia, iż w związku z coraz częściej podejmowanymi działaniami współpracy Wojsk Specjalnych z Policją, Strażą Graniczną oraz innymi służbami ochrony państwa zaistniała konieczność oznaczania pojazdów należących do Wojsk Specjalnych w sposób niepozwalający na ich identyfikację lub rozpoznanie przez osoby niepowołane, a w szczególności organizatorów i sprawców przestępstw, w tym zamachów terrorystycznych. W przedstawionym projekcie wprowadza się przepisy umożliwiające dokonywanie rejestracji pojazdów Wojsk Specjalnych pod numerem z wyróżnikiem województwa i powiatu. Potrzeba rejestracji w trybie art. 71 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym wynika z zasad stosowanych przy oznaczaniu pojazdów przez Policję, Straż Graniczną oraz inne służby ochrony państwa. Oznaczenie pojazdów Wojsk Specjalnych w sposób ukrywający ich tożsamość pozwoli na skuteczniejsze ich użycie we współdziałaniu ze służbami ochrony państwa. W celu osiągnięcia pożądanego stanu prawnego proponuje się zmianę § 7 ust. 2 tak, aby istniała możliwość rejestracji pojazdów Wojsk Specjalnych uczestniczących w działaniach ochrony państwa pod numerami rejestracyjnymi z wyróżnikiem województwa i powiatu. Dodatkowo zmiany brzmienia § 5 i § 10 powyższego rozporządzenia wprowadzają konieczność odpowiednio składania oświadczenia potwierdzającego, że pojazd będzie używany do wykonywania operacji specjalnych oraz po zmianie przeznaczenia pojazdu jego ponowną rejestrację pod numerem rejestracyjnym z wyróżnikiem służby. Wejście w życie projektowanej zmiany rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa. Rozporządzenie nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Projekt aktu normatywnego nie wymaga zaopiniowania, dokonania konsultacji albo uzgodnienia z właściwymi instytucjami i organami Unii Europejskiej lub Europejskim Bankiem Centralnym. Regulacja nie jest też sprzeczna z prawem Unii Europejskiej. (jm)