Legislacja

Tarcza antykryzysowa 3.0 przesłana do Senatu

4 maja 2020

Tarcza antykryzysowa 3.0 przesłana do Senatu
Poseł sprawozdawca Henryk Kowalczyk, przewodniczący Komisji Finansów Publicznych (fot. Sejm RP/Aleksander Zieliński)

Trwa 11. posiedzenie Sejm RP, w trakcie drugiego czytania do projektu ustaw obrad Komisji zgłoszono 72. poprawki, Komisja Finansów Publicznych rekomendowała przyjcie 10. W dniu 30 kwietnia 2020 r. sprawozdanie przyjęto, rządowy projekt ustawy o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk nr 344) uchwalono.

Szkolenie on-line w osk. W uchwalonym tekście ustawy znalazła się m.inn. poprawka wprowadzająca zmiany w ustawie o kierujących pojazdami. I tak zapis wersji uchwalonej 30 kwietnia br. brzmi: 22) – „Art. 15zzzu2 . W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii część teoretyczna, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, 622, 1287 i 2020) może być realizowana przy wykorzystaniu metod on-line polegających na transmisji w czasie rzeczywistym dźwięku i obrazu między osobą prowadzącą taką część a jej uczestnikami. Część teoretyczna niezakończona do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii może nadal być prowadzona z wykorzystaniem metod on-line, jednak nie dłużej niż przez 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

Testy kwalifikacyjne. W skierowanym do Senatu RP uchwalonym tekście autorzy, czyli tu Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało przepis zmian w ustawie o transporcie drogowym w brzmieniu: „Art.15zzzu1. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii testy kwalifikacyjne, o których mowa w art. 39b ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, mogą być przeprowadzane, po zakończeniu zajęć teoretycznych i praktycznych, przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia w urzędzie wojewódzkim i na koszt urzędu wojewódzkiego. 2. Testy kwalifikacyjne przeprowadza co najmniej jeden przedstawiciel wojewody, wchodzący w skład komisji egzaminacyjnej, o której mowa w art. 39b1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, który jest pracownikiem urzędu wojewódzkiego obsługującego wojewodę. Przeprowadzenie testów kwalifikacyjnych przez pracownika urzędu wojewódzkiego następuje w ramach świadczenia pracy na rzecz tego urzędu. 3. Testy kwalifikacyjne przeprowadza się w sposób i na warunkach określonych przez wojewodę, przy zachowaniu aktualnie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.”

W głosowaniu nad całością projektu ustawy 233 posłów głosowało za, 212 było przeciw, 11 wstrzymało się. Uchwalona tzw. Tarcza antykryzysowa 3.0 - zmieniająca ok. 40 ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 - trafi do Senatu RP. (jm)