Legislacja

Ustawa dot. drogowej kontroli technicznej czeka na publikację

2 sierpnia 2019

Ustawa dot. drogowej kontroli technicznej czeka na publikację
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Prezydent RP w dniu 30 czerwca podpisał ustawę, która reguluje kwestie związane z drogową kontrolą techniczną pojazdów wykonujących przewóz drogowy rzeczy i osób. Ustawa w Sejmie i Senacie została przyjęta bez poprawek (druk nr 1199, projekt rządowy). Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczącą drogowej kontroli technicznej pojazdów wykonujących przewóz drogowy rzeczy i osób, w tym system drogowych kontroli technicznych, procedury kontrolne oraz współpraca i wymiana informacji między państwami członkowskimi UE ws. stwierdzenia w pojeździe poważnych lub niebezpiecznych usterek. Poniżej komunikat Kancelarii Prezydenta RP. (jm)

Informacja w sprawie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylającej dyrektywę 2000/30/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 134, z późn. zm). Dyrektywa reguluje kwestie związane z drogową kontrolą techniczną pojazdów wykonujących przewóz drogowy rzeczy i osób.

Ustawa nakłada na kierujących określonymi kategoriami pojazdów obowiązek posiadania i okazywania podczas kontroli drogowej protokołu ostatniej drogowej kontroli technicznej, jeżeli taka była przeprowadzona. Dotyczy to pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierowcą (tj. kategorie pojazdów M2 i M3), pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu ładunków i mających maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t (tj. kategorie pojazdów N2 i N3), przyczep o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t (kategorie pojazdów O3 i O4) oraz ciągników kołowych (kategorii T5) użytkowanych głównie na drogach publicznych do komercyjnego drogowego transportu towarów o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej przekraczającej 40 km/h. Kierujący pojazdem zarejestrowanym za granicą, a uczestniczącym w ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będzie obowiązany posiadać dokument potwierdzający przeprowadzenie badania technicznego, zawierający co najmniej: (1) numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu, (2) numer rejestracyjny i kraj rejestracji pojazdu, (3) miejsce i datę przeprowadzonego badania technicznego, (4) stwierdzone usterki i ich kategorie, (5) wynik badania technicznego, (6) aktualny termin ważności badania technicznego oraz (7) nazwę organu kontrolnego lub stacji kontroli pojazdów oraz podpis lub numer ewidencyjny diagnosty, który przeprowadził badanie techniczne.

Ustawa stanowi, iż Główny Inspektor Transportu Drogowego w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji będzie miał obowiązek planować i organizować wstępne drogowe kontrole techniczne pojazdów kategorii M2, M3, N2 i N3 i przyczep kategorii O3 i O4 w taki sposób, aby łączna liczba tych kontroli obejmowała, w każdym roku kalendarzowym, co najmniej 5% łącznej liczby takich pojazdów zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie wyników wstępnej drogowej kontroli technicznej wyżej wskazane pojazdy oraz ciągniki kołowe kategorii T5 użytkowane na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy, mogą zostać skierowane na szczegółową drogową kontrolę techniczną. Szczegółowa drogowa kontrola techniczna będzie przeprowadzana w mobilnej stacji kontroli drogowej albo w wyznaczonym punkcie przeprowadzania kontroli drogowej obejmującym obszar o odpowiedniej powierzchni, na którym jest możliwa kontrola techniczna głównych układów w pojeździe odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, przy użyciu niezbędnych przyrządów kontrolno-pomiarowych, w szczególności przyrządów koniecznych do oceny stanu hamulców i skuteczności ich działania, układu kierowniczego, zawieszenia oraz uciążliwości pojazdu. Szczegółowa drogowa kontrola techniczna będzie przeprowadzana w możliwie najkrótszym czasie i w najbliższym punkcie przeprowadzania kontroli drogowej.

Ponadto przedmiotowa ustawa zapewnia uczestnictwo Inspekcji Transportu Drogowego, co najmniej raz w roku, w skoordynowanych z właściwymi organami kontrolnymi innego państwa członkowskiego UE lub innych państw członkowskich UE, drogowych kontrolach technicznych pojazdów. Główny Inspektor Transportu Drogowego będzie punktem kontaktowym, do którego inne podmioty prowadzące kontrolę ruchu drogowego mają kierować informacje dotyczące stwierdzenia w pojeździe niezarejestrowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poważnych lub niebezpiecznych usterek bądź usterek prowadzących do ograniczenia lub zakazu użytkowania pojazdu, w celu przekazania ich państwu członkowskiemu UE, w którym pojazd jest zarejestrowany.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.