Legislacja

Odebranie pojazdu usuniętego z drogi

2 sierpnia 2019

Odebranie pojazdu usuniętego z drogi
Wydanie usuniętego z drogi pojazdu nie będzie uzależnione od wniesienia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Właściciele usuniętych pojazdów będą zobowiązani do wniesienia opłaty w terminie 7 dni od dnia wydania pojazdu. W przypadku jej nieuiszczenia w powyższym terminie, opłata wraz z odsetkami podlegać będzie egzekucji (fot. Jolanta Michasiewicz)

W Senacie trwa 83. Posiedzenie IX kadencji (31 lipca, 1-2 sierpnia), procedowano wniesionego przez Komisję Ustawodawczą projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druki senackie nr 1189 oraz 1189S) – odbyło się jej drugie czytanie. Celem projektu jest zastąpienie regulacji uniemożliwiającej wydanie usuniętego z drogi pojazdu do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie, regulacją przewidującą jedynie wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w przypadku gdy pojazd zostanie wydany bez uiszczenia opłaty. Projekt dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2018 r. (sygn. akt K 6/17). Jego sentencja została ogłoszona 12 grudnia 2018 r. w Dz. U. poz. 2322, a pełna treść wraz z uzasadnieniem w OTK ZU A z 2019 r. poz. 1.

Problem. Przypomnijmy, iż TK orzekł, że: art. 130a ust. 5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym w zakresie, w jakim przewiduje, że pojazd usunięty z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym pozostaje na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez starostę do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie a także art. 130a ust. 7 pkt 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym - są niezgodne z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Dodajmy, iż ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym przewiduje, że w określonych przypadkach pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela (art. 130a ust. 1 i 2). Chodzi m.in. o przypadki pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu lub pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

Rekomendowane rozwiązanie. Projektowane rozwiązanie polega na nałożeniu na właściciela usuniętego pojazdu obowiązku zapłaty należności za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie w terminie 7 dni od wydania pojazdu (z wyjątkiem osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czasowo lub niemających stałego miejsca pobytu albo zamieszkania, które muszą przedłożyć dowód uiszczenia opłaty w chwili wydania pojazdu). W przypadku nieuiszczenia opłaty w ww. terminie, będzie ona wraz z odsetkami dochodzona w drodze egzekucji. Oczekiwanym efektem regulacji będzie uniezależnienie wydania pojazdu od uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie, a tym samym lepsza ochrona konstytucyjnego prawa własności oraz doprowadzenie do zgodności omawianych przepisów z Konstytucją RP.

Rozwiązania praktykowane w innych krajach. Uzależnienie wydania usuniętego z drogi pojazdu od uiszczenia opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdu jest powszechnym zjawiskiem w innych krajach. Ma to miejsce m.in. w Wielkiej Brytanii , Stanach Zjednoczonych czy Singapurze. W niektórych przypadkach opłata jest obniżana pod warunkiem, że zostanie wniesiona w ciągu 24 godzin od usunięcia pojazdu.

Krajowe statystyki. W 2018 r. w m.st. Warszawie usunięto 16 164 pojazdy. Dla porównania w Rzeszowie w 2018 r. wydano 150 dyspozycji usunięcia pojazdu (łącznie z przypadkami odstąpienia od usunięcia pojazdu).

W dyskusji zgłoszono wnioski o charakterze legislacyjnym – projekt ustawy został odesłany do komisji. Wcześniej komisje poparły projekt. (jm)