Legislacja

Senat poparł ustawę o drogowych kontrolach technicznych

15 lipca 2019

Senat poparł ustawę o drogowych kontrolach technicznych
Jan Hamerski, senator RP, sprawozdawca Komisji Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

Senatorowie RP na 82. posiedzenie Senatu RP IX kadencji procedowali ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (druk nr 1199, projekt rządowy), aby 12 lipca br. podjąć uchwałę o przyjęciu ustawy – bez poprawek. Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczącą drogowej kontroli technicznej pojazdów wykonujących przewóz drogowy rzeczy i osób.

Procedowanie w Sejmie RP. Akt uchwalony przez Sejm na 82. posiedzeniu w dniu 13. czerwca br., pochodziła z przedłożenia rządowego (druk nr 3456). Wdraża ona do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE, której przedmiotem jest drogowa kontrola techniczna pojazdów wykonujących przewóz drogowy rzeczy i osób, w tym system drogowych kontroli technicznych, procedury kontrolne oraz współpraca i wymiana informacji między państwami członkowskimi UE ws. stwierdzenia w pojeździe poważnych lub niebezpiecznych usterek.

Procedowanie w Senacie RP. Główny legislator Senatu RP Maciej Telec w swojej opinii wskazuje: - Celem i przedmiotem ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylającej dyrektywę 2000/30/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 134, z późn. zm). Dyrektywa 2014/47/UE reguluje kwestie związane z drogową kontrolą techniczną pojazdów wykonujących przewóz drogowy rzeczy i osób, tj. pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierowcą, pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu ładunków i mających maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t, przyczep o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz ciągników kołowych użytkowanych głównie na drogach publicznych do komercyjnego drogowego transportu towarów o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej przekraczającej 40 km/h.

Projekt rządowy wpłynął do Sejmu 7 maja 2019. W głosowaniu 13 czerwca uchwalona głosami 421 posłów, przy 1 głosie przeciw i 2 wstrzymujących się. Tu ustawa nie była przedmiotem kontrowersji ani istotnych zmian. Do Senatu tekst trafił 14 czerwca i tu 25. odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury. Komisja wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1199 A). Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu był senator Jan Hamerski. Nad aktem senatorowie debatowali 11 i 12 lipca br., aby ostatecznie podjąć uchwałę o przyjęciu ustawy - bez poprawek.

Ustawa zostanie przesłana do Kancelarii Prezydenta RP i następnie opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przepisy wejdą w życie po upływie trzech miesięcy po ich publikacji. (jm)