Legislacja

Uzupełnienia wz. z kontrolą doraźną i problemową w ośrodkach szkolenia kierowców

15 listopada 2017

Uzupełnienia wz. z kontrolą doraźną i problemową w ośrodkach szkolenia kierowców
(fot. Grupa IMAGE) (kliknij)

Przygotowany został projekt rozporządzenia w sprawie sprawozdania w realizacji na terenie województwa zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami. Automatycznie z wejściem w życie aktu, utraci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2013 r. (2013.81).

Rozporządzenie określa zakres informacji zawartych w zbiorczym sprawozdaniu z terenu województwa w realizacji przez starostów zadań określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz jego wzór. Czego dotyczą te informacje? A tu: prowadzonych rejestrów i ewidencji; zadań związanych z wydawaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz tych wynikających z realizacji nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz podmiotami prowadzącymi szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem.

W rozporządzeniu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (2017.1324) została zmieniona definicja kontroli doraźnej i dodana definicja kontroli problemowej. I właśnie w związku z tym powstał problem wydania nowego rozporządzenia dotyczącego sprawozdawczości. Jak się dowiadujemy – Przygotowany projekt, podobnie jak dotychczas obowiązujące rozporządzenie, określa zakres informacji zawartych w ww. sprawozdaniu. Załącznik do rozporządzenia, który stanowi wzór zbiorczego sprawozdania, został zaktualizowany i uzupełniony o dodatkowe rodzaje kontroli. Dodane zostały informacje o łącznej liczbie wszystkich podmiotów oraz osób (instruktorów i wykładowców( wpisanych do właściwych rejestrów i ewidencji oraz informacje o łącznej liczbie wszystkich wydanych poświadczeń dla ośrodków szkolenia kierowców. (jm)