Legislacja

Wzrost sankcji za jazdę na „nielegalnym” paliwie

15 listopada 2017

Wzrost sankcji za jazdę na „nielegalnym” paliwie
(fot. Piotr Wagner)

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Minister rozwoju i finansów skierował projekt do uzgodnień międzyresortowych (21 dni). Jak informuje - projekt ustawy został zgłoszony do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów pismem z dnia 8 listopada 2017 r. (sygn. BMI2.005.37.2017).

Zaproponowany projekt ustawy zakłada wprowadzenie zmian w następujących ustawach: w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń; w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym; w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Jak uzasadniają projektodawcy zasadniczymi celami projektowanego aktu jest dokonanie zmian w sferze prawnej, ukierunkowanych na: zwiększenie nieuchronności wykrycia nieprawidłowości, poprzez uszczelnienie systemu sankcji za dokonywanie naruszeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu polegających na obrocie określonymi kategoriami wyrobów o niewielkiej wartości, pochodzących z nielegalnych źródeł, jak również za dopuszczanie się wykroczeń uderzających wprost w interesy konsumentów a polegających na niewydawaniu paragonów przy zakupach o niewielkiej wartości; wyrównanie szans podmiotów gospodarczych przestrzegających prawa w zakresie ewidencjonowania obrotu oraz użycia paliw napędowych i opałowych zgodnie z ich przeznaczeniem w konfrontacji rynkowej z podmiotami nieprzestrzegającymi zasad we wskazanym zakresie; skuteczne wdrażanie polityki zdrowotnej państwa poprzez utrudnienie obrotu, a w konsekwencji spożycia określonych kategorii „używek”, pochodzących z nielegalnych źródeł; zapewnienie pożądanego wpływu na środowisko poprzez weryfikację techniczną pojazdów napędzanych przez nieprzeznaczone do tego paliwa. I w kontekście tego ostatniego i na mocy przyszłego przepisu przewiduje się wprowadzenie sankcji zniechęcających do podejmowania nieuczciwych praktyk wykorzystywania oleju opałowego do napędu pojazdów samochodowych, takich jak utrata zezwolenia na wykonywanie usług transportowych w sytuacji powtarzających się przypadków jazdy na „nielegalnym” paliwie (oleju opałowym). Jeśli podczas kontroli drogowej kontrolujący stwierdzą, że pojazd jest napędzany olejem opałowym wówczas informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach, stanowiąca podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób lub w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, obligatoryjnie będzie przesyłana organowi, który wydał licencję. W konsekwencji podjęta procedura będzie zmierzała do cofnięcia licencji dla przewoźnika – proponuje się zapisać w ustawie o transporcie drogowym.

Zmiana przewidywana w art. 3 omawianego projektu, obejmująca nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym, wprowadza w art. 81 jako dodatkową przesłankę poddania pojazdu badaniu technicznemu, niezależnie od obowiązkowych badań technicznych, o których mowa w tym przepisie, stwierdzenie użycia w pojeździe paliw opałowych do celów napędowych. W zaproponowanym rozwiązaniu organ kontroli ruchu drogowego kierowałby pojazd na dodatkowe badanie techniczne. Jest to uzasadnione tym, że użycie paliw opałowych niezgodnie z przeznaczeniem (do celów napędowych) może wpłynąć negatywnie na stan techniczny pojazdu oraz wymagania ochrony środowiska. Nadmienić należy, iż dotychczasowe przepisy dla sprawców tego typu wykroczeń nie stanowią czynnika odstraszającego ani powodującego refleksje odnośnie wpływu na środowisko. Również sam organ kontrolujący nie był zobligowany do weryfikacji stanu technicznego tak eksploatowanego pojazdu (była to najwyżej przesłanka fakultatywna do przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego). Projekt będzie także skierowany do konsultacji społecznych. Przepisy maja być wykonane w 14. dni po ich ogłoszeniu. (jm)