Legislacja

W jakim celu sporządzane są teksty jednolite? EPD stan wg 3 marca 2024

4 marca 2024

W jakim celu sporządzane są teksty jednolite? EPD stan wg 3 marca 2024
Grupa IMAGE. ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE (kliknij)

Do rąk subskrybentów przekazujemy zaktualizowany - według stanu prawnego na dzień 3 marca 2024 r. - zbiór aktów prawnych pt. ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE. Wśród ogłoszonych lub wchodzących w życie aktów teksty jednolite. Dziś wyjaśnimy - W jakim celu sporządzane są teksty jednolite?

Tekst jednolity aktu prawnego uwzględnia wszelkie zmiany, jakie ustawodawca wprowadził w okresie od chwili jego ogłoszenia lub ogłoszenia wcześniejszego (poprzedzającego) tekstu jednolitego. Tu odpowiedzmy na pytanie w jakim celu sporządzane są teksty jednolite? Takie opracowanie aktu ma na celu ułatwienie posługiwania się tekstem aktu prawnego, szczególnie jest to ważne, kiedy akty są często nowelizowane lub często dokonywanie w nim zmiany (innymi aktami tzw. zmieniającymi).

Przypomnijmy, iż w Polsce oficjalne teksty jednolite ogłasza się w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w tym którym dany akt normatywny ogłoszono.

I tak tekst jednolity zawsze stanowi załącznik do tekstu obwieszczenia. Teksty jednolite ustaw ogłasza Marszałek Sejmu RP, a innych aktów normatywnych - organ właściwy do wydania konkretnego aktu wymieńmy:

- regulaminów Sejmu i Senatu - odpowiednio Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu;

- aktów normatywnych Rady Ministrów – Prezes Rady Ministrów;

- rozporządzeń - wydający je np. Ministra Infrastruktury - Minister Infrastruktury.

I ważne przywołanie: od 1 stycznia 2016 r. [kliknij] tekst jednolity ustawy - a także innych aktów normatywnych - ma być ogłaszany nie rzadziej niż raz na rok, oczywiście o ile była ona nowelizowana. Przywołane obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego nie jest traktowane jako źródło prawa. W opisie danego aktu podawany jest adres publikacyjny ostatnio ogłoszonego. Tzw. tekst ujednolicony to nazwa stosowana do tekstów aktualizowanych w zbiorach aktów prawnych. Dla przykładu w Elektronicznym Prawie Drogowym dostępne są zarówno teksty jednolite, jak i teksty ujednolicone. Te ostatnio opracowywane są ze średnią częstotliwością - raz w miesiącu.

W udostępnionej właśnie aktualizacji Elektronicznego Prawa Drogowego - według stanu na 3 marca 2024 r. od stycznia br. redakcja udostępniła następujące teksty jednolite:

- OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (2024.157)

- OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji (2024.145)

- OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (2024.141)

- OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania karnego (2024.37)

- OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny (2024.17). (jm)

Słowa kluczowe epd Grupa IMAGE