Legislacja

Wraca rządowy projekt nowelizacji

12 października 2017

Wraca rządowy projekt nowelizacji
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W dniu wczorajszym parlamentarna Komisja Infrastruktury rozpatrywała sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1543). Dokument przedstawiał przewodniczący podkomisji poseł Rafał Weber.

Procedowanie projektu. Projekt o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw - jak czytamy w uzasadnieniu. - dotyczy wprowadzenia nowej formy rejestracji tzw. profesjonalnej rejestracji pojazdów umożliwiającej czasowe użytkowanie w ruchu drogowym pojazdów, która uprościłaby działalność podmiotów zajmujących się dystrybucją, produkcją lub badaniu w celu wykonania jazd testowych pojazdami w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

Rządowy projekt zmian wpłynął do Sejmu w pierwszych dniach maja br., już po kilku dniach skierowany został do 1. czytania na posiedzeniu parlamentu, I właśnie na 42. Posiedzeniu Sejmu podjęto decyzję skierowania do Komisji Infrastruktury. W trakcie posiedzenia tej ostatniej, poseł Jerzy Polaczek zgłosił propozycję: - Panie ministrze, panie przewodniczący, projekt rządowy obejmuje obszerną materię. Z uwagi na to mogą pojawić się pewne kwestie szczegółowe, które będą wymagały spokojnego i rzetelnego procedowania. W związku z tym proponuję Komisji Infrastruktury rozważenie powołania podkomisji do rozpatrzenia projektu ustawy i wyznaczenie terminu na przedstawienie sprawozdania. Propozycję poparło Biuro Legislacyjne, które miało do rozpatrzenia kilkadziesiąt uwag do projektu o charakterze legislacyjno-prawnym. Tak się stało - powołano podkomisję nadzwyczajną, ukonstytuowaną pod przewodnictwem posła R. Webera. Podkomisja miała swoje posiedzenia i dyskusje w czerwcu, w lipcu, we wrześniu, aby ostatecznie przygotować swoje sprawozdanie - jednolity tekst projektu ustawy.

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji. Stanowisko zaproszonych do udziału w procedowaniu projektów zaprezentowała dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa w Poznaniu, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji Małgorzata Kaniewska mówiąc: (…) stowarzyszenie skupia w swoich szeregach 250 urzędów (z 370). Naszym zdaniem profesjonalna rejestracja jest profesjonalną jedynie z nazwy i pewnie z intencji. Natomiast profesjonalizm zupełnie nie przełożył się w zapisach, które nam przedstawiono - poprzednio, gdy projekt przechodził przez komisję wspólną rządu i samorządu oraz obecnie. Proszę państwa, mamy swoiste deja vu i powrót do tego, co było w 1984 r. Jeżeli państwa interesuje materiał z lat minionych, to służę. Możemy pokazać ówczesne zarządzenia, które w swoich zapisach zostały przeniesione do współczesności. Szczerze mówiąc nie byłoby w tym nic dziwnego i oburzającego, gdyby nie to, że tamte pomysły i praktyka dysponowania tablicami rejestracyjnymi nie sprawdziły się. Jako środowisko samorządowe jesteśmy zaniepokojeni sytuacją, w której w XXI wieku, w środku Europy, gdy ogromnie dużo pracy kosztowało nas przeniesienie rejestracji pojazdów na poziom centralny ze względu na zabezpieczenia legalizacji tego procesu, dopuszcza się rejestrację pojazdów w zeszytach - w formie papierowej. (…) Chcę państwu uzmysłowić z czym mamy do czynienia. W świetle postanowień przedłożonego projektu wachlarz podmiotów uprawnionych jest bardzo szeroki. Naszym zdaniem nie ma się to w żaden sposób do intencji profesjonalnej rejestracji. Jak może wyglądać rzeczywistość w momencie uruchomienia postanowień tej ustawy? Zrobiliśmy takie obliczenia i przegląd na podstawie powiatu poznańskiego. Przyjęliśmy, że uprawnionych jest 70 podmiotów na powiat. W kraju jest 375 powiatów, w tym miasta na prawach powiatów, co orientacyjnie daje liczbę 26 250 podmiotów uprawnionych. W momencie uruchomienia postanowień tej ustawy podmioty otrzymają po 100 sztuk dowodów rejestracyjnych. Przełoży się to na liczbę ponad 2,5 mln pojazdów, które mogą być rejestrowane w sposób nieujarzmiony, bo nad tym będzie panował tylko podmiot dysponujący drukami. Należy również wziąć pod uwagę, że ustawa swoimi rozwiązaniami przewiduje bardzo dużą liczbę podmiotów uprawionych, w tym komisy oraz inne podmioty, które zarówno mogą się pojawić, jak i zniknąć. Jako środowisko samorządowe bardzo państwa prosimy, aby bardzo poważnie się nad tym projektem pochylić i zastanowić - powiedziała M. Kaniewska 6. czerwca br.

Stanowisko Związku Powiatów Polskich. Na tym samym posiedzeniu zastępca dyrektora biura Związku Powiatów Polskich Grzegorz Kubalski powiedział: - (…) Jako przedstawiciele powiatów jesteśmy za tym, żeby unowocześniać system rejestracji pojazdów oraz wykorzystywać narzędzia stosowane są w innych krajach, które ułatwiają prowadzenie działalności gospodarczej. W związku z powyższym, co do samych założeń mówiących o tym, że rejestracja profesjonalna powinna się pojawić, nie mamy żadnych zastrzeżeń. Natomiast mamy zastrzeżenia odnośnie sposobu proponowanych zmian. Chodzi o nam o to, że nie chcemy, aby przy postępującym uszczelnianiu systemu normalnej rejestracji (m.in. powiązanej z realizacją systemu CEPIK 2.0) nie szła jednocześnie droga polegająca na ułatwieniu, czy też uproszczeniu określonych mechanizmów przy okazji tzw. rejestracji profesjonalnej, która potencjalnie może być wykorzystywana do innych celów niż dla których jest założona. W związku z tym stoimy na stanowisku, że przy okazji prac podkomisji, która zapewne będzie powołana, będzie miejsce do tego, aby wszystkie obawy przedyskutować, zadbać o to, aby rozwiązania, które zostaną przyjęte z jednej strony wychodziły naprzeciw potrzeb przedsiębiorców, ale z drugiej strony zapewnią odpowiedni poziom bezpieczeństwa w zakresie procesu rejestracji pojazdów. Jestem głęboko przekonany, że jesteśmy w stanie uzyskać kompromisowe rozwiązania, zaspokajające potrzeby wszystkich zainteresowanych stron.

Komisja Infrastruktury (11.10.2017). W posiedzeniu Komisji Infrastruktury dnia 11 października br. uczestniczył, wiceminister infrastruktury i budownictwa Marek Chodkiewicz. Komisja analizowała wszelkie zmiany i przyjmując poprawki posłów zaakceptowała je. Projekt trafi do dalszego procedowania. (jm)