Legislacja

Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe

30 sierpnia 2019

Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Wielokrotnie postulowano doprecyzowanie przepisów regulujących warunki wyprzedzania przez samochody ciężarowe. Tu mamy tylu oponentów, co i zwolenników. Każda grupa swoje własne uzasadnienia. Resort infrastruktury twierdzi: regularnie prowadzone są oceny organizacji ruchu, zmiany nie są konieczne. Równocześnie jednak prowadzona jest analiza zgłaszanych problemów w tytułowym zakresie. I – tu cytat: - Wypracowane wnioski będą stanowiły podstawę do ustalenia optymalnego rozwiązania prawnego, umożliwiającego ograniczenie przypadków długotrwałego wyprzedzania przez samochody ciężarowe na autostradach i drogach ekspresowych.

Oceny i wnioski. Najwyższa Izba Kontroli analizowała i postawiła diagnozę, iż duży wpływ na płynność ruchu na autostradach i drogach ekspresowych ma sposób organizacji i zarządzania ruchem ciężarowym. Ministerstwo Infrastruktury otrzymało wystąpienie poselskie zawierające postulat wprowadzenia zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe. I tak zarządzający ruchem - GDDKiA miałaby umieszczać pionowy znak drogowy B-26 „zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe”, ale tylko w formie stałego oznakowania, ale przede wszystkim jego funkcjonowania podczas określonych warunków ruchu na danym odcinku drogi.

Resort twierdzi, iż regularnie przeprowadza analizy organizacji ruchu tych pojazdów. - Ocena ta wynika z przepisów art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.), które nakładają na ministra właściwego do spraw transportu obowiązek sprawowania nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach krajowych, wnioski kierowane są do GDDKiA.

Podstawa prawna. Resort przypomina, iż obecny stan prawny umożliwia wprowadzenie do organizacji ruchu oznakowania zakazującego wyprzedzania przez samochody ciężarowe, w postaci znaku B-26 „zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe”. Czyli zgodnie z § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 454), znak B-26 zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych kierującemu: 1. samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, 2. ciągnikiem samochodowym, 3. pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych - o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. Szeroki zakres obowiązywania przedmiotowego znaku zabrania kierującemu pojazdem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych – w tym również innych pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.

Decydenci. - Decyzję o wprowadzeniu do organizacji ruchu zakazu wyrażonego wskazanym wyżej znakiem drogowym, a także o zakresie jego zastosowania (co do czasu i długości odcinka drogi), podejmuje organ zarządzający ruchem właściwy dla danej drogi (dla dróg ekspresowych i autostrad organem zarządzającym ruchem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad), który – zgodnie z przepisami § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) – zatwierdza organizację ruchu na drodze krajowej – wskazuje i przypomina resort.

A jednak. - Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że resort infrastruktury prowadzi analizę zgłaszanych problemów w zakresie wyprzedzania się pojazdów ciężarowych. Wypracowane wnioski będą stanowiły podstawę do ustalenia optymalnego rozwiązania prawnego, umożliwiającego ograniczenie przypadków długotrwałego wyprzedzania przez samochody ciężarowe na autostradach i drogach ekspresowych.

Cieszy, iż Ministerstwo Infrastruktury dostrzega problem, analizuje go i nie wyklucza optymalnych rozwiązań. (jm)