Legislacja

Zawsze po skazaniu skierowanie do psychologa

6 sierpnia 2019

Zawsze po skazaniu skierowanie do psychologa
(fot. Jolatna Michasiewicz)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wydał wyrok sygn. III SA/Lu 562/18 w sprawie skierowania kierowcy na badanie psychologiczne. Orzeczono, iż po wydaniu przez sąd karny prawomocnego wyroku w sprawie o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, sąd zawiadamia starostę o wydanym orzeczeniu. Wówczas organ ma obowiązek skierować kierowcę na badania, aby psycholog ustalił ewentualne przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów.

Teza. Z przepisu art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. a w związku z art. 135a ustawy z 2011 r. o kierujących pojazdami, wynika obowiązek organu do wydania decyzji o skierowaniu kierowcy na badanie psychologiczne, w sytuacji zaistnienia okoliczności wskazanych w przepisie, a więc w przypadku otrzymania odpisu wyroku, w którym orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Starosta nie jest więc uprawniony do tego, aby podważać ustalenia wyroku sądu.

Sentencja. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2019 r. sprawy ze skargi J. Ż. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) sierpnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne: I. oddala skargę; II. przyznaje pełnomocnikowi skarżącego adwokatowi S. K. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie kwotę (...) zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy), w tym kwotę (...) zł (pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy) podatku od towarów i usług z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 25 kwietnia 2019 r., III SA/Lu 562/18, LEX nr 2673780).

Postępowanie. Kierowca J.Ż. sąd rejonowy uznał za winnego popełnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości. Zastosowano środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 2 lat. W następnej instancji - sąd okręgowy utrzymał ten wyrok w mocy i powiadomił starostę o uprawomocnieniu się wyroku. Starosta wydał decyzję o skierowaniu kierowcy na badanie psychologiczne dla ustalenia istnienia lub braku przeciwskazań do kierowania pojazdami. Kierowca złożył odwołanie od wydanej decyzji. Samorządowe Kolegium odwoławcze utrzymało ją w mocy. Tu skarżący złożył skargę do WSA z wnioskiem o uchylenie decyzji. Wyjaśniał, iż brak podstaw do skierowanie do psychologa, uzasadniał iż nie zgadza się ze skazaniem bo jest niewinny. WSA w Lublinie oddalił skargę. Orzekł, iż po wydaniu przez sąd karny prawomocnego wyroku w sprawie o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, sąd zawiadamia starostę o wydanym orzeczeniu. Wówczas organ ma obowiązek skierować kierowcę na badania, starosta nie może podważyć prawomocnego wyroku skazującego, aby psycholog ustalił ewentualne przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów (art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o kierujących pojazdami). (jm)