Legislacja

Zielony listek i okres próbny

30 sierpnia 2016

2d8dc578df95065c06722a2bd60cbb6dd84c34c9

c03b8dc446018211c369b54c26d05d4979695d50

d102e6ab6ce6bbebd08e202e2caa74fa496e1d15

f17caa9924a39697b8f3ccf49287ec98fd7ba634

Od 1 stycznia 2017 r. pojazd niedoświadczonego kierowca musi być

oznaczony okrągłą nalepką barwy białej z symbolem zielonego liścia klonowego - na przedniej i tylnej szybie

(545-66-67-69 fot. Jola Michasiewicz)

Od 1 stycznia 2017 r. na nasze drogi wraca obowiązkowy “zielony listek”. Symbol ten był przypisany niedoświadczonym kierowcom i był używany w latach 70. zniknął w latach 90. tych XX wieku. Oznakowany ma być pojazd początkującego kierowcy, na którego nowa ustawa nakłada również zobowiązania tzw. okresu próbnego (rozdział 14, art. 91-95 ustawy o kierujących pojazdami).

Okres próbny (kat. B) trwa 2 lata od dnia wydania uprawnień. W tym też czasie kierowca obowiązany jest:

1)odbyć między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy: kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym;

2)przedstawić staroście zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i kursu,

3)kierować wyłącznie pojazdem samochodowym oznakowanym symbolem liścia klonowego (przez pierwsze 8 miesięcy tego okresu).

Kierowcy z tym właśnie listkiem (czyli przed upływem 8 miesięcy) zabrania się:

1)przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/godz. poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/godz. na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej;

2)kierowania pojazdem nieoznakowanym “zielonym liściem”;

3)podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kat. B;

4)osobistego wykonywania działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem kat. B.

Starosta może przedłużyć okres próbny (na podstawie informacji administratora CEPiK):

1) o kolejne 2 lata, jeżeli w trakcie jego trwania kierowca popełnił dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone w tym okresie mandatem karnym, prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym;

2) o czas zatrzymania prawa jazdy w przypadku (dot. kierowania tramwajem).

Symbol “zielonego listka” na pojeździe to przede wszystkim informacja dla innych użytkowników ruchu drogowego, iż mają do czynienia z początkującym kierowcą w tzw. okresie próbnym. Może też będzie sygnałem dla innych kierowców, że trzeba zachować szczególną ostrożność, rezerwę ale też życzliwość. Wielokrotnie widzieliśmy pojazdy dobrowolnie oznaczone “zielonym listkiem” oni właśnie liczyli w ten sposób na tę życzliwość. (jm)