Legislacja

Informacje o wypadkach byłego kursanta trafią do starosty i marszałka

30 sierpnia 2016

8827424a7cac41d684653d725cf01f7ab609d15d

(545-36)

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra cyfryzacji w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez osoby szkolone w ośrodku szkolenia kierowców. Rozporządzenie wydano na podstawie at. 48a ustawy o kierujących pojazdami. Przepisy obowiązują z dniem 1 stycznia 2017 r.

Określone zostały warunki i tryb przekazywania staroście przez administratora centralnej ewidencji kierowców informacji o naruszeniach. Informację mają dotyczyć osób przeszkolonych w osk w okresie 2 lat od dnia uzyskania przez nie uprawnień do kierowania pojazdem określonej kategorii. Forma tych informacji to statystyki (miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne) zawierające liczbę osób przeszkolonych w danym osk oraz liczba naruszeń przepisów popełnione przez te osoby. Statystyki będą pobierane automatycznie przez system teleinformatyczny, wykorzystywany w starostwie, dostarczycielem informacji będzie system teleinformatyczny obsługujący centralną ewidencję kierowców.

Analogiczne zasady określił minister cyfryzacji w sprawie przekazywania marszałkowi województwa informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez kierowców, którzy zdali egzamin w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Tu podstawą przepisu jest art. 74a ustawy. Przekazywana informacja dotyczy kierowców, którzy zdali egzamin w WORD, technika przekazywania taka sama, czyli przy użyciu systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję kierowców, systemu, z wykorzystaniem którego marszałek wykonuje zadania związane z nadzorem nad przeprowadzanymi egzaminami państwowymi. Tutaj analogicznie jest mowa o statystykach (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych), które mają zawierać liczbę kierowców, którzy zdali egzamin w określonym word oraz liczbę naruszeń przepisów ruchu drogowego popełnionych przez tych kierowców. (jm)