Legislacja

Zmiana procedur wydawania praw jazdy dla Białorusinów

4 czerwca 2024

Zmiana procedur wydawania praw jazdy dla Białorusinów
Prawo jazdy/Białoruś/wzór (fot. wzór)

31 maja br. w RCL opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami [kliknij]. Rozwiązywanym problemem jest tu kwestia konieczność wzmocnienia ochrony obywateli Białorusi, którzy uzyskali wizy wydawane przez ministra właściwego do spraw zagranicznych na podstawie art. 66 ust. 1a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (2023.519, z późn. zm.). Procedura uzyskiwania prawa jazdy przez Białorusinów będzie uproszczona. Jak komentują eksperci - „pominięcie obowiązku przesłania dokumentu do białoruskiego organu ma na celu ochronę obywateli Białorusi przed konsekwencjami ze strony reżimu Łukaszenki”.

Resort infrastruktury rekomenduje rozwiązanie jakim jest zmiana rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (2016.231, z późn. zm.). Przewidziano:

1) dodanie zapisu wskazującego, że obowiązkowi potwierdzenia danych i informacji zawartych w prawie jazdy w państwie wydania oraz obowiązkowi zwrotu prawa jazdy do państwa wydania, nie podlega zagraniczne krajowe prawo jazdy wydane w państwie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 8 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli jego posiadacz uzyskał wizę, o której mowa w art. 66 ust. 1a tej ustawy;

2) doprecyzowanie, że ww. zagraniczne krajowe prawo jazdy będzie umieszczane w aktach ewidencyjnych kierowców z informacją o przyczynie wydania polskiego prawa jazdy, a dane i informacje zawarte w wydanym polskim prawie jazdy będą wprowadzane do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 16a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Brak możliwości osiągnięcia celów projektu w sposób inny niż nowelizacja obowiązujących przepisów.

Ministerstwem wiodącym w przygotowaniu nowelizacji jest Ministerstwo Infrastruktury, współpracującymi są: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwo Cyfryzacji. Konsultacje i opiniowanie ma trwać 30 dni, rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia mają być stosowanie przepisy znowelizowanego rozporządzenia. (jm)