Legislacja

Zmiany ustawy o delegowaniu kierowców

16 kwietnia 2024

Zmiany ustawy o delegowaniu kierowców
(fot. PIXABAY)

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało, sporządzoną 11 kwietnia br., informację o projekcie ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym (Wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów nr UD19 [kliknij]). Wnioskodawcą jest tu minister infrastruktury. Propozycję skierowano do konsultacji publicznych i opiniowania. Projekt skierowano do 46 podmiotów.

Projekt ustawy ma na celu wprowadzenie zmiany do ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym (2023.1523). Artykuł 39 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym wprowadza zmiany do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (2022.2201, z późn. zm.) polegające m.in. na wprowadzeniu obowiązku rejestracji w systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, zwanego dalej „systemem SENT”, przewoźników zagranicznych, wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. Przedmiotowe zmiany przyczynią się do skuteczniejszej kontroli zezwoleń zagranicznych wymaganych przez przepisy wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczące transportu drogowego. Z danych dotyczących wyników kontroli przeprowadzonych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego w ubiegłych latach wynika, że ok. 9% stwierdzonych naruszeń, sankcjonowanych zgodnie z załącznikami 1, 3, 4 do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, stanowiły naruszenia związane z wymogami dotyczącymi posiadania wymaganych licencji, zezwoleń lub dokumentacji kierowców. Kontrole wykazują, że w praktyce mają miejsce przypadki wielokrotnego wykorzystywania zezwolenia uprawniającego do jednokrotnego przejazdu przez lub na terytorium kraju, poprzez m.in. niewypełnianie blankietu tego zezwolenia. Problemy związane z utratą możliwości lub ograniczenia liczby operacji transportowych wskutek wybuchu wojny w Ukrainie oraz sankcji w zakresie transportu drogowego wprowadzonych przez Unię Europejską i kontrsankcji wprowadzonych przez Rosję i Białoruś, a ponadto liberalizacja dwustronnego międzynarodowego transportu drogowego i tranzytu wprowadzona od 1 lipca 2022 r. umową pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów, wymagają pilnego wzmocnienia egzekucji przepisów dotyczących obowiązku posiadania zezwolenia zagranicznego. Powyższe przemawia zatem za skróceniem vacatio legis ustawy po delegowaniu kierowców w zakresie zmian dotyczących systemu SENT. Projekt ustawy jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez przedstawicieli środowiska przewoźników drogowych, w tym przewoźników będących organizatorami protestów przed drogowymi przejściami granicznymi z Ukrainą, w zakresie wprowadzenia zmian ustawowych w kierunku wyeliminowania niezgodnych z prawem praktyk. Stosownie do Porozumienia zawartego w dniu 16 stycznia 2024 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury a organizatorami protestów przed drogowymi przejściami granicznymi w Dorohusku, Korczowej i Hrebennem Ministerstwo Infrastruktury zobowiązane zostało do przygotowania do przygotowania propozycji zmian ustawowych w kierunku uszczelnienia systemu SENT.