Legislacja

Zmiany w ustawie o dozorze technicznym

7 lipca 2017

Zmiany w ustawie o dozorze technicznym
(fot. Piotr Wagner)

Inspektorzy jednostek dozoru technicznego będą kontrolować na stacjach paliw wydajność urządzeń wychwytujących pary paliwa, które uwalniają się podczas tankowania pojazdów i monitorować ich przekazywanie do zbiornika magazynowego. Zapewni to ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, takich jak benzen i ozon. 5 lipca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym, przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa.

Dozór techniczny nad urządzeniami do odzyskiwania par paliwa na cywilnych stacjach paliw zostanie powierzony inspektorom Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Z kolei inspektorzy Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) będą badać urządzenia na stacjach paliw zlokalizowanych na obszarach kolejowych, bocznicach kolejowych, na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej. Badania urządzeń na wojskowych stacjach paliw będą przeprowadzać inspektorzy Wojskowego Dozoru Technicznego (WDT).

Obowiązek wyposażenia stacji paliw w urządzenia do odzyskiwania par paliwa wynika z przepisów rozporządzenia ministra gospodarki z 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

Przyjęte przez Radę Ministrów zmiany w ustawie o dozorze technicznym wdrażają przepisy dyrektywy 2009/126/WE, wraz ze zmianami wynikającymi z dyrektywy 2014/99/UE, zobowiązującej państwa członkowskie do wprowadzenia przepisów, które spowodują, że wydajność wychwytu par paliwa na stacjach paliw będzie kontrolowana w określonych odstępach czasu, zgodnie z normą EN 16321-2:2013. UDT, TDT, WDT posiadają wykwalifikowaną kadrę i aparaturę pomiarową, niezbędną do przeprowadzania pomiarów odzyskiwania par paliwa, zgodnie ze wskazaniami normy europejskiej.

Nowe regulacje mają obowiązywać po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.