Legislacja

Leśną drogą? Czy też w „ruchu lądowym?

11 lipca 2017

Leśną drogą? Czy też w „ruchu lądowym?
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Wakacje, odpoczywamy także w lesie. Pamiętajmy, iż jadąc samochodem leśną drogą, dostępną dla użytkowników ruchu, w stanie nietrzeźwości także możemy zostać skazani jak za popełnienie przestępstwa. Tak orzekł Sąd Najwyższy w swoim postępowaniu sygn. III KK 472/16.

Sąd Rejonowy uznał oskarżonego za winnego zarzucanego mu czynu, tj., że w określonym w wyroku dniu, na drodze leśnej, będąc w stanie nietrzeźwości prowadził w ruchu lądowym motocykl w warunkach recydywy (przestępstwa z art. 178a § 1 i 4 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.). W pierwszej instancji oskarżony został skazany na kare roku pozbawienia wolności oraz dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Mała dygresja - stan nietrzeźwości skazanego, poruszającego się motocyklem - o godz. 9.00 w dniu zdarzenia wynosił I. 0,66 mg/dm3, II. 0,55 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu. W drugiej instancji wyrok podtrzymano. W tej konkretnej sytuacji sprawca czynu działał w warunkach recydywy. Od wyroku została wniesiona kasacja z wnioskiem o uniewinnienie oskarżonego. Obrońca podnosił m.inn. że nie było to zachowanie wyczerpujące znamiona przestępstwa poruszania się w „ruchu lądowym”. A jednak! Sędzia Sądu Najwyższego Tomasz Artymiuk uznał kasację za oczywiście bezzasadną, wskazując, że pojęcie "ruch lądowy" użyte w art. 178a § 1 k.k. odnosi się nie tylko do dróg o statusie formalnym. Wskazane kryterium tyczy się również określonych miejsc, które są faktycznie dostępne i wykorzystywane dla ruchu pojazdów i ich uczestników. To, że do zdarzenia doszło na "drodze leśnej" nie oznacza więc, że nie można przypisać oskarżonemu poruszania się w ruchu lądowym, a co za tym idzie popełnienia przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. Sąd Najwyższy zaznaczył, iż droga, po której przemieszczał się oskarżony, nie była typową drogą leśną. Była to bowiem droga o nawierzchni szutrowej. Droga ta była dostępna i faktycznie wykorzystywana dla ruchu pojazdów. Cytat z uzasadnienia wyroku:w sposób nie budzący wątpliwości wynika, że przewidziane w art. 178a § 1 k.k. kryterium „ruchu lądowego” należy wiązać nie tyle z formalnym statusem konkretnej drogi, czy też określonego miejsca, lecz z faktyczną dostępnością i rzeczywistym jego wykorzystaniem dla ruchu pojazdów i innych uczestników. Tym samym, samo stwierdzenie, że do zdarzenia z udziałem skazanego, prowadzącego motocykl m-ki Yamaha i będącego pod wpływem alkoholu w stężeniu wynikającym ze wskazań urządzeń pomiarowych, doszło na „drodze leśnej”, nie wyklucza możliwości przypisania mu czynu z art. 178a § 1 k.k. Sąd Okręgowy odpierając zarzut podniesiony w zwykłym środku odwoławczym oraz odwołując się do m.in. do zeznań świadka T. T. (Komendanta Straży Leśnej Nadleśnictwa Ż.), wspartych danymi wynikającymi z oględzin miejsca wypadku drogowego, trafnie zwrócił uwagę, że droga po której poruszał się skazany nie była typową drogą leśną, lecz drogą o nawierzchni szutrowej. Wskazane dowody uprawniały więc do konkluzji, że droga ta była dostępna i rzeczywiście wykorzystywana dla ruchu pojazdów, spełniała więc kryterium „ruchu lądowego”. Bez podważenia tych ustaleń, co na etapie postępowania kasacyjnego nie jest dopuszczalne (art. 523 § 1 k.p.k.), inna ich subsumpcja pod przepis prawa materialnego niż ta jaka została w tej sprawie przyjęta, nie wchodzi w rachubę”.

Postanowienie Sądu Najwyższego z 28.03.2017 r., III KK 472/16

Kodeks karny: Art. 178a § 1 k.k.: kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.