Ogłoszenia

Edukacja prawna, czyli ePD - stan prawny na 18.10

26 października 2020

Edukacja prawna, czyli ePD - stan prawny na 18.10
ePD (ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE). Wydawca – Grupa IMAGE [klinij]

Elektroniczny zbiór aktów prawnych ePD – ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE zostało zaktualizowane według stanu prawnego na 7. października 2020 r. Z zbiorze pomieszczono nowe i zaktualizowano istniejące akty prawne. Dostępne są zarówno teksty rzeczywiste jak i jednolite i ujednolicone ustaw, rozporządzeń, obwieszczeń, komunikatów. Dokonujemy szczegółowego opisu wprowadzanych zmian. Oto one:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – wszystkie kolejne nowelizacje zmieniające tekst pierwotny;

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury;

- Rozporządzenie z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne;

- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub środkami transportu, za które Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialne;

- Rozporządzenie z dnia 15 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- Obwieszczenie (Monitor Polski) z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2021;

- Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.;

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej;

- Komunikat z dnia 4 września 2020 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających weryfikację danych o kierującym pojazdem w centralnej ewidencji kierowców i wprowadzanie do centralnej ewidencji kierowców informacji o zatrzymaniu wydanego w kraju prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem oraz o ich zwrocie;

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym;

- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

itd. itd.

Drodzy subskrybenci zaktualizujcie swój zbiór.

Drodzy przyszli abonenci – to jedyny taki zbiór aktów prawnych na rynku polskim.