Legislacja

Złamałeś obostrzenia!? Zwrócisz dotację!?

26 października 2020

Złamałeś obostrzenia!? Zwrócisz dotację!?
Sejm RP. Druk 684. Ustawa z dnia 22 października 2020 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst w wersji przesłanej 23.10.2020 r. do Senatu RP) [kliknij]

Dziś Senat RP pochyli się nad ustawą uchwaloną przez Sejm: Ustawa z dnia 22 października 2020 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (druk nr 684). I oto kilka informacji o pomieszczonym tam zapisie dotyczącym kolejnej sankcji za brak maseczki, za brak przestrzegania przepisów mówiących o zasadach bezpieczeństwa. Ta i pozostałe ustawy procedowanego pakietu mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Oto artykuł 22 w brzmieniu uchwalonym przez Sejm RP (przed propozycjami Senatu RP):

      Art. 22. 1. Naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i …), stanowi podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej, w szczególności wsparcia finansowego udzielanego na podstawie art. 2a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 i …).

       2. W przypadku stwierdzenia przez właściwy organ naruszenia ograniczeń, nakazów i zakazów, o których mowa w ust. 1, organ ten informuje podmiot udzielający pomocy publicznej o stwierdzeniu naruszenia wymogów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

      3. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, obowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

      4. Składający oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

      5. W przypadku złożenia fałszywego oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Decyzję o obowiązku zwrotu pomocy wydaje podmiot udzielający pomocy publicznej.

      6. Egzekucja zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 5, następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Czyli wobec braku maseczki firma nie dostanie pomocy covidowej, ani unijnej (pomoc z tzw. tarczy antykryzysowej, czyli dopłaty do wynagrodzeń, zwolnienie ze składek ZUS czy świadczenie postojowe). Zapis zdecydowanie skierowany jest do przedsiębiorców naruszających obostrzenia wynikające z obowiązującego stanu epidemii. To właśnie oni mogą zostać pozbawieni wszelkiej pomocy publicznej, też unijnej. Wielu prawników, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców i inni reprezentujący interesy wielu branż mówią: to przepis zły, absurdalny itd. Dodajmy, iż jednocześnie procedowany jest projekt – dziś już ustawa uchwalona 22. października - ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (druk sejmowy nr 686). Tutaj także znalazł się zacytowany ten ważny przepis. Uchwalona została także tzw. ustawa o dobrym Samarytaninie: Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (druk sejmowy nr 683). Jej przepisy określono jako: „projekt dotyczy m.in. objęcia penalizacją nieprzestrzegania zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków zawartych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej także o osoby zdrowe, wydłużenie okresu realizacji recept na leki, które są obecnie niedostępne, wzmocnienia kompetencji wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego, wyłączenia odpowiedzialności karnej za określone czyny, popełniane przez osoby wykonujące zawód medyczny, gdy działania lecznicze są podejmowane w celu zwalczania epidemii COVID-19

Jak oceniają eksperci wsparcia publicznego – jeżeli zostaną złamane obostrzenia ustanowione na czas epidemii – mogą być pozbawione spółki, osoby prawne, ale też prowadzące działalność jednoosobową. Adam Ambroziewicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców ocenia: - Art. 18 Projektu należy ocenić jako regulację nieproporcjonalną, nieadekwatną oraz cechującą się nadmierną dolegliwością. W sytuacji, kiedy bardzo wielu polskich drobnych przedsiębiorców może nadal funkcjonować dzięki wsparciu z tzw. Tarczy Antykryzysowej, wdrożenie kwestionowanej regulacji bardzo szybko może doprowadzić do fali bankructw firm, którym zarzucono naruszenie (również kwestionowanych) ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rzecznik MŚP przypomniał bowiem, że ograniczenia te oraz nakazy i zakazy, wprowadzane w formie podustawowej, od dłuższego już czasu są kwestionowane, w tym przez kolejne orzeczenia sądowe. Dlatego Rzecznika MŚP stanął na stanowisku, że przy tak dużych wątpliwościach co do ich mocy prawnej, opieranie na nich dodatkowej sankcji w postaci odmowy udzielenia przedsiębiorcom pomocy publicznej uznać należy za nieproporcjonalne w stosunku do ewentualnych naruszeń ograniczeń, nakazów i zakazów.

Prawnicy ostrzegają i przypominają, iż przy udzielaniu pomocy publicznej przedsiębiorca składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, że nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów. W przypadku fałszywego oświadczenia, będzie musiał dokonać zwrotu kwoty, łącznie z odsetkami za opóźnienie. Prawnicy podejmują wiele argumentów, projekt wróci do Sejmu, nie wiemy czy i jakie będą ostateczne zmiany.

Pamiętajmy DDM! DYSTANS / DEZYNFEKCJA / MASKI! (jm)