Ogłoszenia

ePD – stan prawny obowiązujący 1 stycznia 2022

10 stycznia 2022

ePD – stan prawny obowiązujący 1 stycznia 2022

Za nami rok 2021, a jak to ma miejsce na koniec i początek każdego roku podsumowania. Właśnie podsumowaliśmy akty prawne, które zostały opublikowane do końca roku, akty które trafiły do naszego zbioru pn. ePD - ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE. Elektroniczne, bo aktualizowane właśnie elektroniczne. Oddajemy do Państwa użytku zbiór według stanu prawnego na 1 stycznia 2022 r.

W 2021 roku tylko w Dzienniku Ustaw opublikowano łącznie 2498 aktów. I mała statystyka: dla porównania w roku 2000 było ich o… tysiąc mniej tj. opublikowano 1346 i jeszcze dalej wstecz w roku 1980 -  opublikowano…132. I jeszcze jedna informacja historyczna - w pierwszym roku wydawania Dziennika Ustaw, tj. w roku 1918 - było ich - 76. A pamiętajmy, iż źródłem tutaj są także Monitory Polskie, czy Dzienniki Urzędowe np. ministra infrastruktury. Znane są opinie, iż Polska jest liderem w produkcji prawa. Czy ta tendencja zwolni? Ponadto prawo staje się coraz bardziej zawiłe, akty obszerne i nieczytelne. Przedsiębiorca, nauczyciel, czy zwykły obywatel nie jest w stanie zapoznać się z wszystkimi zmianami.

Redakcja ePD przygotowała aktualizację zbioru według stanu prawnego na 1 stycznia 2022 r. A poniżej spis aktów prawnych, których przepisy weszły w życie właśnie pierwszego dnia obecnego roku:

- Ustawa – Prawo o ruchu drogowym;

- Ustawa o kierujących pojazdami;

- Kodeks karny;

- Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;

- Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

- o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;

- Ustawa o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym;

- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

- Rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń;

- Rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych;

- Rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd;

- Rozporządzenie w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu;

- Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości i minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.;

- Obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022;

- Obwieszczenie w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r.;

- Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2022 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym;

- Obwieszczenie w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2022.

Pełen wykaz w ePD.

Wszystkie umieszczane w zbiorze akty znajdziecie Państwo w wersjach aktów rzeczywistych, jednolitych, ale też ujednoliconych. Nie zapominamy o projektach. Dodatkowe informacje dostępne są w przypisach redakcyjnych. Poszukiwania ułatwiają dostępne różnorodne wyszukiwarki. (jm)