Legislacja

Ustawa wdrażająca Pakiet mobilności w senackiej Komisji Infrastruktury

7 stycznia 2022

Ustawa wdrażająca Pakiet mobilności w senackiej Komisji Infrastruktury
Senat RP. Posiedzenie Komisji Infrastruktury. 5.1.2022. Retransmisja posiedzenia [kliknij] (grafika – screen)

5 stycznia 2022 r. senacka Komisja Infrastruktury rozpatrzyła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw, przyjęty w dniu 15 grudnia 2021 roku przez Sejm RP.

Podczas posiedzenia Komisji Pan Rafał Weber Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury przedstawił uzgodnione wcześniej z organizacjami społecznymi (w tym z Transport i Logistyka Polska) propozycje autopoprawek do projektu ustawy.

Wśród nich znalazły się m.in.:

- zmiana wymaganej liczby miejsc parkingowych w bazie eksploatacyjnej z 1/2 na 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych do organu wydającego licencję/zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

- usunięcie z projektu ustawy propozycji drastycznej podwyżki około 80 kar za naruszenia zasad i warunków przewozu drogowego nakładanych głównie na przedsiębiorców,

- przywrócenie zasady, że w stosunku do pracowników objętych zadaniowym czasem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub ryczałt za porę nocną, nie ewidencjonuje się godzin pracy,

- wprowadzenie rocznego okresu przejściowego dla dotychczasowych przedsiębiorców w zakresie spełnienia wymogu posiadania określonej liczby miejsc parkingowych.

Niezależnie od poprawek rządowych, senator Pan Jacek Bury zwrócił uwagę na konieczność uwzględnienia w projekcie ustawy abolicji w zakresie rozliczania zaliczek na podatek dochodowy i miesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne za okres kilku pierwszych miesięcy obowiązywania nowych zasad określania podstawy dla tych danin. O co występowała do naliczeniu miesięcznych składek wpłacanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i miesięcznych zaliczek na podatek Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego organizacja pracodawców Transport i Logistyka Polska. Błędy w dochodowy kierowców (spowodowane brakiem oprogramowania kadrowo-księgowego uwzględniającego zmiany w rozliczeniach kierowców) – po dokonanej przez przedsiębiorcę korekcie – miałyby być zwolnione z odsetek i ewentualnych kar.

Wiceminister Infrastruktury Pan Rafał Weber zadeklarował, że skonsultuje tę propozycję z właściwymi w tych sprawach resortami i jeżeli uzyska ich zgodę, to sam zaproponuje odpowiednią poprawkę na posiedzenie plenarne Senatu, które odbędzie się w połowie stycznia br.

Po krótkiej dyskusji i wystąpieniach przedstawicieli branży transportu drogowego popierających zgłoszone podczas posiedzenia zmiany w ustawie, senacka Komisja Infrastruktury przyjęła większością głosów wszystkie zaproponowane przez przedstawiciela Rządu autopoprawki oraz sam projekt ustawy. Miejmy nadzieję, że do czasu debaty plenarnej Senatu, rozwiązanie proponowane przez TLP i Senatora Jacka Burego zostanie zaakceptowane przez administrację rządową.

(Źródło: TLP)