Ogłoszenia

Pojazdem mechanicznym bez uprawnień - minimum 1500 zł

8 lipca 2022

Pojazdem mechanicznym bez uprawnień - minimum 1500 zł
Grupa IMAGE. „TARYFIKATOR MANDATÓW i PUNKTÓW KARNYCH. Poradnik kierowcy, policjanta, inspektora i strażnika” [kliknij]

Jazda pojazdem mechanicznym bez stosownej kategorii prawa jazdy od 1 stycznia br. jest karana minimalną grzywną w wysokości 1500 zł. Każda taka sprawa kończy się w sądzie, albowiem musi być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów w wymiarze 6 miesięcy do 3 lat. W warunkach recydywy grozi kierującemu kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Brak odpowiedniego prawa jazdy. Jazda bez uprawnień stosownej kategorii prawa jazdy od 1 stycznia br. karana jest grzywną w minimalnej wysokości 1500 zł oraz odholowanie na koszt ukaranego. Dodajmy natychmiast, iż dotyczy wyłącznie kierowców pojazdów mechanicznych. Nie dotyczy rowerów i braku karty rowerowej. Uwaga, ale już kierowca roweru elektrycznego dotyczy. To dopiero początek, bo jazda bez prawa jazdy może kosztować maksymalnie nawet 30 000 złotych. Ponadto kierowanie samochodem lub motocyklem bez wymaganych odpowiednich uprawnień jest wykroczeniem, które jest karane przez sąd, a nie w postępowaniu mandatowym jak to miało miejsce dotychczas. Każda tego typu sprawa kończy się w sądzie, bo musi być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ten zakaz może być orzeczony na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Jeżeli kierowca mimo orzeczenia sądu nadal prowadzi pojazd wtedy grozi kierującemu od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Sędzia może dorzucić też 15-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Kierowanie wbrew zakazowi sądowemu jest bowiem przestępstwem. I oczywista dygresja, za kierowanie bez uprawnień nie przewidziano tzw. punktów karnych. Nie są one nakładane na osobę nie posiadająca prawa jazdy.

Brak uprawnień w ogóle. Wyjaśnijmy także, iż osoba która nigdy nie miała uprawnień - nie zdała egzaminu i nie uzyskała prawa jazdy, stwarza niebezpieczeństwo na drodze od 1 stycznia br. może otrzymać zagrożenie grzywnę od 1500 do 30 000 zł. Pamiętajmy, iż kierowanie bez odpowiednich uprawnień nie jest tożsame z prowadzeniem pojazdu bez fizycznego dokumentu. Od grudnia 2020 r. nie ma już obowiązku wożenia ze sobą papierowego prawa jazdy.

Przypomnijmy, iż końca grudnia 2021 roku kierowca, który prowadził bez uprawnień, ewentualnie miał uprawnienia, ale nie tej kategorii, która jest wymagana dla danego typu pojazdu, otrzymywał 500-złotowy mandat. Dziś jest to 1500 zł. Czy to dużo? Pamiętajmy że jest to minimalna wysokość grzywny. (jm)

Kodeks wykroczeń: Art. 94. § 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.

§ 1a. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 złotych.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1, orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Kodeks karny. Art. 244. Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego, a także w spółkach prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty co najmniej 10% akcji lub udziałów, wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową, przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, zakazu posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Wydawnictwo Grupa IMAGE przygotowało kolejną, uaktualnioną wersję „Taryfikatora mandatów i punktów karnych. Poradnik kierowcy, policjanta, inspektora i strażnika”. Jest to kompilacja dwóch taryfikatorów obejmująca wykroczenia drogowe, za które określono wysokość grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego oraz odpowiadające im naruszenia przepisów ruchu drogowego wraz z przypisaną liczbą punktów, zwanych potocznie „punktami karnymi” [kliknij].

Mariusz Wasiak, autor opracowania w szerokim zarysie przypomina zasady postępowania mandatowego oraz procedury związane z funkcjonowaniem systemu punktowego. Takie zestawienie ułatwia przeprowadzenie interwencji oraz właściwe jej udokumentowanie w notatniku służbowym kontrolującego, a sprawcy wykroczenia - zrozumienie istoty swojego zachowania i zastosowanych wobec niego środków.

Wykroczenia zostały uszeregowane w taki sposób, aby ułatwić ich odszukanie, kierując się przede wszystkim kryterium częstotliwości popełniania danego rodzaju wykroczenia w obrębie poszczególnych grup czynów oraz kolejnością przepisów regulujących dany obszar, podobną do tej, którą zastosowano w ustawie - Prawo o ruchu drogowym, oraz w aktach normatywnych wydanych na jej podstawie. W przypadku znaków drogowych opis danego znaku zastąpiono formą graficzną, ułatwiającą odszukanie określonego naruszenia.

Obok opisanego, bądź przedstawionego w formie graficznej wykroczenia, podano także naruszoną normę prawną (kwalifikację czynu), co jest niezbędne przy nakładaniu mandatu karnego i przydatne w razie sporządzania wniosku o ukaranie. Pozwala również na precyzyjne określenie zarzucanego sprawcy naruszenia (wykroczenia).

Opracowanie to może być pomocne także dla kierujących pojazdami, którzy niestety naruszyli przepisy ruchu drogowego. Mogą oni sprawdzić, czy wysokość mandatu określona przez interweniującego funkcjonariusza oraz liczba punktów karnych przypisanych zarzucanemu naruszeniu (naruszeniom) są zgodne z przewidzianymi w przepisach.