Ogłoszenia

Sierpniowe zmiany kodeksu drogowego i innych

3 września 2018

Sierpniowe zmiany kodeksu drogowego i innych
ePD (ePrawoDrogowe) [kliknij]

Minął sierpień w zbiorze pn. elektronicznePrawoDrogowe pomieściliśmy kolejne akty prawne – stan prawny ePD został opublikowany wg stanu prawnego na 2 września br. Ustawodawca kilkakrotnie dokonał zmiany w tak ważnych ustawach jak Prawo o ruchu drogowym czy o kierujących pojazdami.

Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców: Dla przykładu w opublikowanej w Dzienniku Ustaw z dnia 24 sierpnia ustawie z z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzenie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej w art. 76 znajdujemy zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Art. 75ah i 83bb otrzymały nowe brzmienie: "Art. 75ah. Właściwy marszałek województwa wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy." oraz "Art. 83bb. Właściwy starosta wykreśla przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.". Tym samym aktem ustawodawca dokonuje zmian w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami: „art. 45a otrzymuje brzmienie: "Art. 45a. Starosta, o którym mowa w art. 28 ust. 3, wykreśla przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców również na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy." także „art. 88b otrzymuje brzmienie: "Art. 88b. Marszałek województwa wykreśla przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy." i „art. 118b otrzymuje brzmienie: "Art. 118b. Wojewoda wykreśla przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.".

Szersze uprawnienia Policji. Ustawą – tylko pozornie niewiele związaną z ruchem drogowym – o zmianie ustawy o odpadach ustawodawca dokonał zmiany w dziele „Kontrola ruchu drogowego”. Nowymi, dodanymi przepisami rozszerzył uprawnienia Policji. I tak policjant został uprawniony do kontroli transportu odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz wymagań związanych z tym transportem, do zrywania plomb celem fizycznej kontroli przewożonych odpadów itd.

Stacje kontroli pojazdów. Tym razem zmiany w rozdziale poświęconym badań technicznych pojazdów kodeksu drogowego ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zmieniony został przepis dotyczący stacji kontroli pojazdów. Stację kontroli pojazdów mogą prowadzić podmioty niebędące przedsiębiorcami – organizacje podlegle lub nadzorowane resorty w ich nowych nazwach: Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego lub ministra właściwego do spraw transportu. Z kolei uprawniony diagnosta to ten, który posiada okres praktyki do którego wlicza się praktykę objęta programem studiów.

Więcej szukajcie Państwo w zbiorze ePD. Poniżej zestawienie opublikowanych i wchodzących w życie przepisów wg stanu prawnego na dzień 2 września 2018 r. Dokonaliśmy lub kończymy prace wprowadzające ujednolicenia ustaw i rozporządzeń, opublikowaliśmy teksty rzeczywiste (czerwony druk) oraz projekty aktów prawnych:

publikacja i zmiany obowiązujące z 3.8.2018:

- ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

- ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

- ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw

- ustawa – Prawo o ruchu drogowym

- ustawa – o transporcie drogowym

- ustawa – Prawo o miarach

- ustawa o czasie pracy kierowców

publikacja i zmiany obowiązujące z 7.8.2018:

- ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

- ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

- ustawa o podatku od towarów i usług

ujednolicenie dnia 10.8.2018:

- ustawa – Prawo o ruchu drogowym

- ustawa Kodeks postępowania administracyjnego

- ustawa o Policji

publikacja i ujednolicenie dnia 13.8.2018:

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

- ujednolicenie rozporządzenia w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

ujednolicenie dnia 18.8.2018:

- ustawa – Prawo o ruchu drogowym

- ustawa o transporcie drogowym

publikacja z dnia 20.8.2018:

- ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym

- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym

publikacja i ujednolicenie - zmiany dnia 21.8.2018:

- obwieszczenie z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks karny

- ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

- ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw

- ustawa – Prawo o ruchu drogowym

- ustawa Kodeks karny

- ustawa o transporcie drogowym

- ustawa o opłacie skarbowej

- ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

- ustawa Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

- ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych

- rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

ujednolicenie dnia 22.8.2018:

- ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw

- ustawa Kodeks pracy

ujednolicenie dnia 23.8.2018:

- ustawa o kierujących pojazdami

ujednolicenie dnia 24.8.2018:

- ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzenie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

- ustawa – Prawo o ruchu drogowym

- ustawa o kierujących pojazdami

- ustawa o transporcie drogowym

- ustawa Kodeks postępowania administracyjnego

- ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

- ustawa Kodeks pracy

- ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych

publikacja z dnia 27.8.2018:

- rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej;

- rozporządzenie w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej;

publikacja i ujednolicenie z dnia 28.8.2018:

- rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

- rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

- rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

- rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Publikacja i ujednolicenie z dnia 30.8.2018:

- ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

- ustawa – Prawo o ruchu drogowym

- ustawa o drogach publicznych

- ustawa o Policji

- ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

- ustawa o publicznym transporcie zbiorowym

- ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

- ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

- ustawa o ochronie danych osobowych

Najbliższe zmiany stanu prawnego wchodzą w życie z dniem 3 września 2018 r. (jm)