Przegląd prasy

Czy istnieje ogólnopolska polityka rowerowa?

6 marca 2018

Czy istnieje ogólnopolska polityka rowerowa?
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W Warszawie - bez względu na warunki pogodowe - jedna z wypożyczalni rowerowych zaplanowała i zrealizowała inaugurację kolejnego sezonu. Mówimy o Veturilo - jednym z największych systemów rowerów miejskich w Europie. Na sezon 2018 przygotowano do dyspozycji 366 stacji i 5292 rowerów. Warszawiacy już nauczyli się korzystać z możliwości poruszania się po mieście tym alternatywnym środkiem transportu, dodajmy - często szybszym. Wypożyczalni na rynku pojawia się coraz więcej stacji, wypożyczalni i ofert. Tyle w miastach. Późną jesienią minionego roku poseł Marek Ruciński pytał ministra infrastruktury i budownictwa o - jak to nazwał - ogólnopolską politykę rowerową.

Pytanie w sprawie ogólnopolskiej polityki rowerowej. - Turystyka rowerowa cieszy się w Polsce coraz większą popularnością. Stopniowo rośnie także udział tego środka transportu w stosunku do innych form przemieszczania się. W związku z tym władze wielu gmin przygotowały programy rozwoju infrastruktury rowerowej i dokonały znaczących inwestycji w tym obszarze. O ile jest to oczywiście zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego, to pojawia się problem braku koordynacji działań na poziomie ogólnokrajowym. Każda z gmin przeprowadza bowiem inwestycje w oparciu o własne wytyczne i standardy. Brakuje również ogólnokrajowych badań ruchu rowerowego. W takich warunkach istnieje obawa, że inwestycje rowerowe przeprowadzane są w nieefektywny sposób ze względu na wielość podmiotów realizujących te zadania bez wsparcia i nadzoru ze strony podmiotu koordynującego. I poseł podsumowuje pytaniem: - W związku z powyższym uprzejmie proszę o informację: Czy ministerstwo opracowało kompleksową politykę rowerową lub czy prace nad takim dokumentem trwają? Pytającego zainteresowały działania pełnomocnika resortu ds. rozwoju rowerowego.

Ministerstwo informuje. W imieniu ministra informacji udzielił sekretarz stanu w resorcie Kazimierz Smoliński. - W obowiązującej Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) - SRT, w ramach działań związanych z transportem miejskim, które służą redukcji zatłoczenia w miastach i obszarach metropolitarnych, przewidziano upowszechnianie nowych form mobilności społeczeństwa m.in. poprzez promowanie ruchu rowerowego. Obecnie MIB prowadzi prace nad aktualizacją SRT, której jednym z elementów są także zapisy określające kierunki rozwoju transportu miejskiego, z uwzględnieniem rosnącego znaczenia transportu rowerowego. Ponadto uprzejmie informuję, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa od 2016 r. aktywnie włączyło się w kampanię Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT), w ramach którego realizowanych jest szereg inicjatyw promujących ww. rodzaj transportu. I kontynuuje: - Odnośnie rozwoju infrastruktury rowerowej w Polsce, uprzejmie informuję, że na podstawie corocznego badania sieci drogowej w ramach Oceny Stanu Nawierzchni, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ustala odcinki wymagające pilnej interwencji, a następnie, w ramach dostępnych środków finansowych, dokonuje niezbędnych prac w celu poprawy standardu ich użytkowania oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa. W oparciu o kryteria dotyczące m.in. wyników badań stanu nawierzchni, panującego na drodze ruchu z uwzględnieniem udziału ruchu pojazdów ciężarowych, wskaźnika wypadkowości oraz oceny efektywności ekonomicznej realizacji zadań, stworzony został Program budowy ciągów pieszo – rowerowych, w którym w skali całego kraju ujęto 801 zadań z zakresu budowy ścieżek rowerowych, docelowo stanowiących podstawową infrastrukturę dla obsługi ruchu rowerowego ze szczególnym uwzględnieniem funkcji rozwoju turystyki rowerowej. (…) Ponadto uprzejmie wskazuję, że w 2011 r. przeprowadzono znaczącą nowelizację przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, obejmującej przepisy dotyczące ruchu rowerowego. Wymienione wyżej rozporządzenia usankcjonowały m.in. stosowanie: pasów ruchu dla rowerów, w tym tzw. „kontrapasów” (pasów ruchu dla rowerów w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazanego znakiem pionowym D-3 „droga jednokierunkowa”), które w szczególnych warunkach mogą być dopuszczane bez wyznaczania ich oznakowaniem poziomym; śluz dla rowerów; dodatkowego oznakowania oraz sygnalizatorów nadających sygnały świetlne dla kierujących rowerami. Podkreślenia wymaga, że przepisy tych rozporządzeń dają dużą swobodę projektantom organizacji ruchu do stosowania nowych rozwiązań zależnie od lokalnych warunków, natężeń i charakteru ruchu, geometrii danej drogi, itp. Wskazane rozwiązania prawne odpowiadają na potrzeby zgłaszane ze strony środowisk rowerowych oraz tych miast, które postrzegają rower jako element transportu publicznego. Stanowią też aktualizację przepisów i dostosowują je do potrzeb komunikacyjnych oraz sankcjonują przyjęte przez niektóre samorządy rozwiązania dotyczące ruchu rowerowego. Tyle w odpowiedzi na pierwszą część zapytania posła.

Stanowisko Pełnomocnika ds. Rozwoju Ruchu Rowerowego. - Uprzejmie informuję, że w ramach Ministerstwa funkcjonuje stanowisko Pełnomocnika do spraw Rozwoju Ruchu Rowerowego, który realizuje zadania określone w zarządzeniu nr 30 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do spraw Rozwoju Ruchu Rowerowego oraz w zarządzeniu nr 42 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 września 2016 r. zmieniającym ww. zarządzenie. Zgodnie z ww. zarządzeniami do zadań pełnomocnika należy m.in.: inicjowanie, podejmowanie, konsultowanie i monitorowanie działań mających na celu wykorzystanie rowerów jako środka transportu; współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi; podejmowanie działań w zakresie promowania wykorzystania rowerów jako środka transportu. O realizacji przywołanych zadań dowiadujemy się: - Realizując powyższe zadania, pełnomocnik uczestniczy w działaniach związanych z promowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz seniorów. Analizuje i przekazuje uwagi oraz spostrzeżenia dot. nowej podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie wychowania komunikacyjnego. Pełnomocnik bierze udział w licznych konferencjach i wydarzeniach dotyczących ruchu rowerowego, jak również współpracuje ze stowarzyszeniami zajmującymi się tematyką rowerową.

To tyle o ogólnokrajowej polityce rowerowej. (jm)