Przegląd prasy

KALENDARIUM IDEI

19 czerwca 2019

KALENDARIUM IDEI

Uczestniczy 4. Kongresu Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy zapoznali się z KALENDARIUM IDEI. Od 1988 do 2019 roku, czyli przez ponad 30 lat, były podejmowane decyzje, uchwalane ustawy, realizowane różnorodne projekty itd. Pokazano, iż IDEA - która może zakończyć się powołaniem samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów - to dorobek wieloletnich działań.

Materiały Kongresu Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy 2019.

KALENDARIUM IDEI

1988 - Prywatyzacja szkolenia kandydatów na kierowców

1992 - Rejestracja pierwszego w Polsce stowarzyszenia instruktorów jazdy (SOSK Warszawa)

1992 - Powołanie wojewódzkich ośrodków egzaminowania kierowców

1997 - Uchwalenie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

1998 - Powołanie wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego

1998 - Rejestracja Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców

1998 - Zawiązanie Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD

1999 - Weryfikacja instruktorów i egzaminatorów

2001 - Wdrożenie komputerowego egzaminu na prawo jazdy

2002 - Opracowanie w ITS standardu certyfikacji personelu szkół jazdy

2004 - Kongres CIECA w Warszawie na temat tzw. drugiej fazy szkolenia kierowców

2004 - Opracowanie pod patronatem ITS Kodeksu Etycznego Instruktorów Nauki Jazdy

2004 - Cykl konferencji metodycznych „Społeczna misja nauczycieli jazdy”

2005 - Możliwość uczestniczenia instruktora w praktycznym egzaminie państwowym

2006 - Koncepcja samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów - niepublikowana

2008 - Konferencja jubileuszowa „Wspólna misja instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy”

2010 - Ogólnopolski projekt szkoleniowy „Wzrost kompetencji kadr szkół jazdy”

2011 - Uchwalenie ustawy o kierujących pojazdami

2012 - Deregulacja zawodu instruktora i egzaminatora

2013 - Wdrożenie nowego systemu egzaminowania WORD

2013 - Wprowadzenie obowiązkowych warsztatów doskonalących instruktorów

2014 - Zawód instruktora nauki jazdy i egzaminatora w rejestrze zawodów

2015 - Idea PFSSK powołania Komisji Etyki Instruktorów Nauki Jazdy

2016 - I Kongres Instruktorów i Wykładowców - „Deklaracja Nieobojętności”

2016 - Minister infrastruktury powołał zespół doradczy ds. szkolenia i egzaminowania

2017 - II Kongres Instruktorów i Wykładowców - „Deklaracja Dobrej Roboty”

2018 - III Kongres Instruktorów i Wykładowców - „Deklaracja Odpowiedzialności”

2018 - Forum 7 Sierpnia - proklamowanie Dnia Instruktorów Jazdy

2018 - „Deklaracja 13 Listopada” - idea powołania samorządu zawodowego

2018 - Powołanie Grupy Inicjatywnej i zespołów roboczych

2019 - „Spotkanie Przy Okrągłym Stole” pod hasłem „Wysoka jakość szkolenia kandydatów na kierowców - wspólny cel statutowy organizacji branżowych”

2019 - Regionalne spotkania konsultacyjne nt. SZIE

2019 - Konsultacje eksperckie nt. kompetencji i struktury SZIE