Przegląd prasy

Kontrole emisji spalin, ale też ich rezultaty?

2 marca 2020

Kontrole emisji spalin, ale też ich rezultaty?
Joanna Mucha, posłanka na Sejm RP (fot. Jolanta Michasiewicz)

Joanna Mucha podjęła ważne zagadnienie kontroli pojazdów pod kątem emisji spali. Niestety ostatnio coraz mniej informacji o podejmowanych działaniach. W imieniu MSWiA Maciej Wąsik informuje o akcji pn. SMOG w roku 2019, mówi o wyposażeniu Policji, o kontrolach rutynowych, ale także wskazuje na innych – może bardziej uprawnionych – do tych działań. Pozostaje niedosyt informacji.

Pytania w sprawie emisji spalin. Posłanka Joanna Mucha zgłosiła interpelację (nr 1836) w sprawie kontroli przez policję pojazdów pod kątem emisji spalin. Swoje wystąpienie zaadresowała do ministra spraw wewnętrznych i administracji. w kontekście policyjnych działań kontrolno-prewencyjnych, podczas których sprawdzana jest emisja spalin pojazdów – działań mających zwrócić uwagę na zanieczyszczenia powietrza wytwarzane przez niepełnosprawne samochody – posłanka pyta o ilość pojazdów pozostających w dyspozycji Policji w poszczególnych województwach; ile w roku 2019 zostało skontrolowanych pojazdów (oczywiście pod kątem emisji spalin). Pyta o rezultaty przeprowadzonych badań oraz konsekwencje, które grożą kierowcom pojazdów niespełniających normy wydzielanych spalin.

Stanowisko resortu spraw wewnętrznych i administracji. Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik, odpowiedział w imieniu ministra.

Poinformował o prowadzonych ogólnokrajowych działaniach kontrolno-prewencyjnych pn. SMOG. To właśnie ich podstawowym celem jest eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego, a tym samym emisję substancji przekraczających dopuszczalne normy. Działania pn. SMOG mają również charakter informacyjno-edukacyjny – dowiadujemy się dalej. I szczegóły: - W 2019 roku akcje pn. SMOG były prowadzone raz w miesiącu, na terenie całego kraju, zgodnie z „Planem działań kontrolno-prewencyjnych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2019 roku”. W ich trakcie skontrolowano ponad 290 tys. pojazdów, ujawniono 3000 nieprawidłowości w zakresie emisji spalin, zatrzymano 2932 dowody rejestracyjne w związku ze stwierdzeniem nadmiernej emisji spalin oraz ponad 10 tys. dowodów rejestracyjnych za inne naruszenia wymagań ochrony środowiska.

Równolegle policjanci w trakcie rutynowych kontroli ruchu drogowego dokonują sprawdzenia stanu technicznego pojazdu. Wówczas też w przypadku stwierdzenia naruszenia norm ochrony środowiska, zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, dokonują zatrzymania dowodu rejestracyjnego.

I kary - poza zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego kierowca może być także ukarany mandatem karnym za niewłaściwy stan techniczny pojazdu.

Na koniec kwestie specjalistycznego w tym zakresie wyposażenia Policji – jak się dowiadujemy - aktualnie Policja posiada 136 sztuk urządzeń pozwalających na przeprowadzanie kontroli pod kątem emisji spalin, w tym 24 analizatory spalin i 24 dymomierze stanowią wyposażenie 24 samochodów specjalnych Ruchu Drogowego, tj. Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii (ETDIE), natomiast 41 sztuk analizatorów spalin i 47 dymomierzy znajduje się na wyposażeniu załóg ruchu drogowego.

To tyle w sprawie działań policyjnych, Maciej Wąsik konkludując podkreśla, że: - Obowiązujące przepisy prawa jednoznacznie wskazują, że każdy pojazd mechaniczny, po osiągnięciu danego wieku, podlega corocznym obowiązkowym badaniom technicznym. Trzeba w tym miejscu zauważyć, że główny ciężar kontroli jakości spalin pojazdów mechanicznych oraz sprawności układów wydechowych powinien być realizowany przede wszystkim w ramach kontroli stanu technicznego pojazdów przeprowadzanych na stacjach diagnostycznych, stanowiących podstawowy instrument pozwalający eliminować z ruchu pojazdy zanieczyszczające środowisko. Z kolei rola Policji (oraz innych służb m.in. Straży Granicznej i Inspekcji Transportu Drogowego) powinna być skoncentrowana na podejmowaniu działań w ewidentnych przypadkach ujawnienia niesprawnych pojazdów poruszających się po polskich drogach.

Czy posłanka odpowiedź uzna za wyczerpującą? Tego nie wiemy. Nam brakuje odpowiedzi o rezultaty przeprowadzonych badań. Informacji czy stosownych urządzeń jest mniej czy więcej, czy jest to ilość wystarczająca, jakie są plany w tym zakresie. I co najistotniejsze czy działań było więcej (np. w porównaniu z rokiem 2018), a stwierdzonych przypadków mniej? (jm)