Przegląd prasy

Ministerstwo odpowiedziało

29 lutego 2024

Ministerstwo odpowiedziało
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instruktorów Techniki Jazdy z siedzibą w Warszawie: (od lewej): Adam Bernard, prezes, Adam Goss, wiceprezes OSITJ [kliknij] (fot. OSITJ)

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instruktorów Techniki Jazdy z siedzibą w Warszawie wystosował do ministra infrastruktury postulat zmian uciążliwych procedur w organizacji egzaminów dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy - o czym informowaliśmy w styczniu br. [kliknij]. Zaproponowano konkretne rozwiązania: dodatkowe 4-5 terminy w roku wyłącznie na egzaminy teoretyczne. Oczekiwano, iż te będą mogły się odbywać w Warszawie np. w pomieszczeniach Ministerstwa Infrastruktury. Dziś informujemy o odpowiedzi resortu, znamy też stanowisko OSITJ.

Odpowiedź resortu infrastruktury [kliknij]. Upoważniony przez ministra infrastruktury, podsekretarz stanu Paweł Gancarz przedstawiając stanowisko resortu informował o przeprowadzonej analizie kwestii prawnych, organizacyjnych i finansowych możliwości realizacji zgłoszonych postulatów. Po pierwsze przypomina, iż kwestię miejsca przeprowadzania egzaminów ściśle określa zarządzenie nr 8 Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy (Dz. Urz. Min. Inf. Poz. 14), zwanej dalej KEITJ, wydanym na podstawie art. 119 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622, z późn. zm.), zgodnie z którego brzmieniem Komisja przeprowadza egzamin w ośrodku doskonalenia techniki jazdy (ODTJ). - Zmiana brzmienia tego przepisu wymagałaby zatem uprzedniej zmiany ww. zarządzenia w tymże zakresie - wskazuje wiceminister. Ponadto wskazuje na kolejne ograniczenia w zakresie miejsca i kosztów egzaminu: „Stworzenie ewentualnej możliwości przeprowadzania części teoretycznej egzaminu w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, wiąże się z koniecznością zapewnienia, a także wyposażenia sali egzaminacyjnej. Należy nadmienić, że wyposażenie i przystosowanie sali odpowiedniej do przeprowadzania egzaminu wymaga dodatkowych nakładów finansowych niewspółmiernych do liczby przewidywanych egzaminów. Zaznaczenia wymaga również, że wstęp do budynku Ministerstwa Infrastruktury dla kilkudziesięciu osób niebędących pracownikami wiąże się ze spełnieniem przez te osoby wymagań względem regulacji wewnętrznych dotyczących ruchu osobowego w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury. Ponadto organizacja części teoretycznej egzaminu w Warszawie nie ograniczy w oczekiwanym stopniu kosztów przeprowadzenia egzaminu z uwagi na konieczność pokrycia kosztów dojazdu i noclegu członków KEITJ. Skład KEITJ wskazuje, że jej członkowie pochodzą z terenu całego kraju, zatem ten rodzaj kosztów nie jest kosztem możliwym do całkowitego wykluczenia. Ponadto środki przeznaczone z budżetu państwa na działalność KEITJ w 2024 r., są w porównaniu z rokiem ubiegłym nieznacznie wyższe, co nie pozwoli na wprowadzenie tak znaczącej zmiany do harmonogramu egzaminowania. Organizacja dodatkowych sesji egzaminacyjnych musiałaby być poprzedzona przyznaniem dodatkowych środków na wynagrodzenia osób wchodzących w skład KEITJ oraz na podróże służbowe członków KIETJ. Należy przy tym zauważyć, że od 2013 r. opłaty za przystąpienie do egzaminu nie wzrosły. Ponadto jako „dyskusyjną” - ze względu na niski zysk - odpowiadający uznaje również organizację wyłącznie części teoretycznej egzaminu w siedzibie ODTJ.

Wskazano także fakt, iż od 2019 r. (w porównaniu do lat 2014-2018) widoczny jest nadal utrzymujący się spadek zainteresowania egzaminami. Za kolejny istotny czynnik wpływający na kształt harmonogramu sesji egzaminacyjnych uznano warunki atmosferyczne. Podsumowano: „Mając to na uwadze oraz uwzględniając brzmienie § 10 ust. 2 załącznika do ww. zarządzenia, zgodnie z którym KEITJ kwalifikuje na egzamin osoby zgłoszone przez właściwy organ ewidencyjny (tj. właściwy urząd wojewódzki) nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu, nie ma przestrzeni do organizacji dodatkowych, „teoretycznych” sesji egzaminacyjnych pomiędzy terminami sesji „kompletnych”, obejmujących zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną egzaminu i nie zapewniłoby to rozwiązania problemu wskazanego w Państwa piśmie. Natomiast dodanie sesji egzaminacyjnej „teoretycznej” w terminie zimowo-wiosennym, przy długim okresie oczekiwania na część praktyczną egzaminu, mogłoby być rozwiązaniem mało atrakcyjnym dla zdających i nie generować dostatecznego zainteresowania uzasadniającego organizację takiego egzaminu.

Reasumując organizacja dodatkowych sesji egzaminacyjnych przeznaczonych wyłącznie na część teoretyczną egzaminu, wiąże się z szeregiem utrudnień wymagających uprzednich zmian legislacyjnych, zapewnienie dodatkowych środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzaniem egzaminów oraz dostosowania organizacyjnego siedziby Ministerstwa Infrastruktury do przeprowadzania egzaminów. Biorąc pod uwagę już rozpoczętą procedurę rozeznania rynku w dotychczasowym kształcie i obiektywne ramy czasowe związane z organizacją egzaminów w 2024 r., wydaje się, że ewentualne wprowadzenie zmian w tym zakresie, po spełnieniu wyżej wskazanych warunków, byłoby możliwe dopiero w odniesieniu do sesji egzaminacyjnych dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy w 2025 r.”.

Zarząd OSITJ [kliknij]. Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instruktorów Techniki Jazdy wyraził satysfakcję, iż resort podjął zgłoszone kwestie i przeanalizował zgłoszone propozycje i widzi możliwość korekt w roku przyszłym. Podtrzymując potrzebę regulacji i uzasadniając ją konkluduje: „Będziemy monitorować sprawę i wyrażamy nadzieję, że w przyszłym roku postulowane przez nas zmiany zostaną wprowadzone.”. (jm)