Legislacja

Instruktorzy techniki jazdy piszą do ministra

30 stycznia 2024

Instruktorzy techniki jazdy piszą do ministra
(od lewej) Adam Bernard, prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instruktorów Techniki Jazdy oraz Adam Goss, wiceprezes Zarządu OSITJ (fot. OSTJ)

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instruktorów Techniki Jazdy z siedzibą w Warszawie wystosował do Ministra Infrastruktury pismo w sprawie zmian organizacji egzaminów dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy. Zaproponowali konkretne rozwiązania [kliknij]. To ważna inicjatywa w oczywisty sposób regulująca uciążliwe procedury.

Egzamin dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy dziś. Instruktorzy piszą do ministra: - Zwracamy się do Pana Ministra z prośba o rozwiązanie bardzo niekomfortowej i dolegliwej sytuacji, w której znajdują się kandydaci na instruktorów techniki jazdy. Egzaminy dla kandydatów na instruktora techniki jazdy organizuje minister właściwy ds. transportu. O wielu lat wyznaczanych jest kilka, weekendowych terminów w roku w różnych miastach w Polsce. Są to Ośrodki Doskonalenia Techniki Jazdy stopnia wyższego położone m.in. w Gdańsku, Lublinie, Toruniu. Egzamin składa się z części teoretycznej (test) i praktycznej (zadania praktyczne). Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie wyniku pozytywnego z części teoretycznej. Opłatę za egzaminy kandydaci na instruktorów techniki jazdy wnoszą przed złożeniem wniosku o zakwalifikowanie na egzamin.

Osoby zamierzające przystąpić do egzaminu zmuszone są podejmować już przy zapisie decyzję, czy chcą zdawać w danym terminie egzamin tylko teoretyczny, czy też oba egzaminy (teoretyczny i praktyczny) od razu. Ponieważ egzaminu są organizowane stosunkowo rzadko (5-6 razy w roku) i wiąże się to z odbyciem nieraz kilkusetkilometrowej podróży, często podejmowana jest decyzja o zapisie (i opłaceniu) obu egzaminów na raz. Niestety, od lat zdawalność egzaminu teoretycznego jest na bardzo niskim poziomie, co skutkuje niedopuszczeniem kandydata do egzaminu praktycznego i utratą wpłaconych za ten egzamin pieniędzy. Nie ma bowiem możliwości ani zwrotu środków ani przeniesienia opłaconego już egzaminu praktycznego na inny termin. Zapisywanie się przez większość chętnych na oba egzaminy na raz generuje dodatkowe komplikacje w postaci blokady miejsc na egzamin praktyczny dla osób ze zdanym już egzaminem teoretycznym z powodu ograniczonej odgórnie liczby miejsc. W efekcie mamy do czynienia z zupełnie nieracjonalną sytuacją, ponieważ po egzaminie teoretycznym, z dużym odsetkiem wyników negatywnych na egzaminie praktycznym pozostaje wiele niewykorzystanych wolnych miejsc. Wskazać w tym miejscu należy na specyfikę egzaminów na kat. A, które mogą odbywać się jedynie w sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Opisana sytuacja skutkuje często wielomiesięcznymi perturbacjami z uzyskaniem uprawnień instruktora techniki jazdy.

Uważamy, że taki sposób organizacji egzaminów jest wysoce nieefektywny oraz niepotrzebnie uciążliwy czasowo i finansowo dla osób przystępujących do egzaminu. Bardzo negatywnie wpływa to też na całe środowisko związane i zainteresowane tym zawodem.

Proponowane zmiany stosowanych procedur. I konkrety: - Proponujemy, aby niezależnie od wyznaczenia standardowych sesji egzaminacyjnych teoretyczno-praktycznych zorganizować dodatkowe 4-5 terminy w roku na egzaminy wyłącznie teoretyczne. Egzaminy te mogłyby się odbywać centralnie, w Warszawie, np. w pomieszczeniach Ministerstwa Infrastruktury lub Wojewody Mazowieckiego. Koszt organizacji takich egzaminów byłby minimalny; odchodzą koszty wynajęcia infrastruktury ODTJ, podróży członków komisji egzaminacyjnej i ich diet. Zaproponowane rozwiązanie z pewnością przyczyni się do poprawy racjonalności i efektywności przeprowadzania egzaminów oraz skróci czas uzyskiwania uprawnień instruktora techniki jazdy.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, że zaproponowane powyżej rozwiązanie nie jest niczym nowym i jest z powodzeniem powszechnie stosowane przy organizacji egzaminów dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy.

Korzystając z okazji serdecznie gratulujemy powołania Pana na stanowisko Ministra Infrastruktury i deklarujemy wszelką pomoc i współpracę jaką Pan Minister uzna za stosowną i potrzebną w celu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

Wraz z autorami wystąpienia czekamy na stanowisko resortu infrastruktury. (jm)