Legislacja

Nowe świadectwo instruktora techniki jazdy

29 lutego 2024

Nowe świadectwo instruktora techniki jazdy
Druk-wzór Świadectwa instruktora techniki jazdy obowiązujący wg Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, egzaminowania kandydatów na instruktorów techniki jazdy, postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem szkoleń oraz wzorów stosowanych dokumentów (2008.77.458) (fragment) (grafika: screen)

Ministerstwo Infrastruktury do Wykazu Prac Legislacyjnych (poz. 33 [kliknij]) dokonało wpisu informującego o pracach nad Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury zmieniającym rozporządzenie w sprawie doskonalenia techniki jazdy zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (2023.622, z późn. zm.). Zmianie ma ulec wzór świadectwa instruktora techniki jazdy.

Przedmiotowym rozporządzeniem jest tu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (2018.163). Potrzeba podjęcia prac nad jego nowelizacją - jak dowiadujemy się z uzasadnienia - wynika z konieczności opracowania nowego wzoru zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy), który stanowi dokument publiczny kategorii trzeciej. Na mocy art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (2023.1006, z późn. zm.) ww. dokument od dnia 12 lipca 2024 r. musi być wydawany na blankiecie zawierającym zabezpieczenia przed fałszerstwem. Nowy wzór zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy) został opracowany we współpracy z Komisją do spraw dokumentów publicznych, zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych.

Przewidywany termin publikacji rozporządzenia określono na III kwartał 2024 r. (jm)