Przegląd prasy

Nadal co trzeci zabity na drodze to pieszy - raportuje NIK

15 lipca 2016

 

657de37e07cf5c969b8aa011f5ee14a0f8bd8644

(542-22 fot. Jola Miclhasiewicz)

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o sytuacji pieszych i rowerzystów na drogach publicznych. Ocenia w nim: obecny system zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego nie umożliwia skutecznej ochrony pieszych i rowerzystów. Działania publicznej administracji drogowej nie doprowadziły do poprawy bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym. Poprawiło się co prawda bezpieczeństwo pieszych, wciąż jednak w Polsce nadal co trzeci zabity na drodze to pieszy, podczas gdy w UE – co piąty. Na niezadowalający stan bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów wpływ ma również niedostosowanie infrastruktury drogowej do ich potrzeb. NIK zwraca uwagę, że długość tras dla rowerzystów przyrastała w ostatnich latach wolniej niż popularność ruchu rowerowego.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa:

Raport Najwyższej Izby Kontroli, na który powołuje się w dzisiejszym artykule "Gazeta Wyborcza", został opublikowany 15 lipca 2016 r. i obejmuje okres od początku 2013 r. do I półrocza 2015 r. Kontrolą zostały objęte działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, czyli pieszych i rowerzystów na drogach publicznych. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zgadza się z diagnozą przedstawioną w wynikach kontroli. W latach objętych kontrolą system zarządzania brd na poziomie centralnym (Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) i regionalnym (Wojewódzkie RBRD) pozostawał na poziomie niezadowalającym. Mogło się to w realny sposób przyczynić do nieosiągnięcia celów wyznaczonych w dokumentach strategicznych na rzecz poprawy brd w Polsce (m.in. program GAMBIT, zakładający redukcję liczby ofiar śmiertelnych o 50 proc.).

Kolejną nieprawidłowością, na jaką wskazuje NIK, jest brak współpracy pomiędzy KRBRD i regionalnymi WRBRD. Niezwłocznie po objęciu funkcji przewodniczącego KRBRD przez ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka została przeprowadzona szczegółowa analiza, która wykazała wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu struktur zarządczych w zakresie brd. W efekcie tego, w sprawozdaniu “Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2015 r.”, podsumowującym obszar brd w Polsce,po raz pierwszyzostały zawarte rekomendacje na przyszłość. Są one wynikiem ankiet ewaluacyjnych rozesłanych do członków KRBRD, WRBRD i ekspertów na przełomie roku 2015/ 2016 oraz wniosków z raportów instytucji opisujących stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w ostatnich latach.

Jako jeden z priorytetów ujętych w rekomendacjach wskazana została aktywizacja WRBRD i ich sekretariatów, jako odpowiedników KRBRD na poziomie województw, a także zwiększenie zaangażowania w realizację celów strategicznych i wdrażanie Narodowego Programu BRD przez wszystkie instytucje na poziomie centralnym i regionalnym. Rekomendacje przedstawione w sprawozdaniu są obecnie sukcesywnie wdrażane.

Ponadto kluczową rekomendację w sprawozdaniu “Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2015 r.” stanowi “Reforma systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, w tym formuły funkcjonowania i zakresu kompetencji KRBRD”.

Ochrona niechronionych uczestników ruchu jest priorytetem dla MIB i KRBRD.