Przegląd prasy

Petycja i odpowiedź

7 stycznia 2019

Petycja i odpowiedź
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Koszty używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy – nie zostaną zmienione tylko dla listonoszy i leśników, bowiem resort infrastruktury podjąć prace nad systemową zmianę legislacyjną.

- Ministerstwo Infrastruktury, po dokonaniu konsultacji z pracodawcami oraz mając na uwadze ich niejednolite opinie w kwestii podwyższenia stawek zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, stoi na stanowisku, że podnoszenie ww. stawek jedynie dla dwóch grup zawodowych, czyli listonoszy i leśników, nie znajduje uzasadnienia – pisze Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w resorcie infrastruktury, odpowiadając na petycję i informując o sposobie jej załatwienia. Jednak to tylko fragment stanowiska ministerstwa bowiem jednocześnie – jak się dowiadujemy - resort rozpoczął już prace nad systemowym rozwiązaniem kwestii dotyczących zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Jednak potrzebne tu są dokładne analizy. Jak to określa minister „niezwłocznie po przygotowaniu propozycji zmian legislacyjnych, projektowane przepisy zostaną poddane stosownym uzgodnieniom a podmioty zainteresowane pracami legislacyjnymi będą miały możliwość uczestniczenia w procesie legislacyjnym na etapie konsultacji publicznych.

Składający petycję wnioskował o dokonanie PILNEJ zmiany Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (2002.271 z późn. zm.), poprzez dodanie paragrafu w brzmieniu: „Dla pojazdów użytkowanych przez listonoszy Poczty Polskiej S.A. oraz w służbie leśnej i służbie parków narodowych, stawki kwot o których mowa w § 2, podwyższa się, stosując mnożnik 1,2”. „Prywatne samochody stanowią codzienne narzędzie pracy tych osób – uzasadniano. - Organizacje Związkowe zrzeszające Listonoszy i Leśników wielokrotnie interweniowały w sprawie zmiany obowiązujących od 2007 roku stawek tzw. kilometrówki, spotykając się każdorazowo z odmową oraz „pustymi” słowami o zrozumieniu problemu i pracami nad jego rozwiązaniem. Petycja wnoszona jest w interesie publicznym – konkludowano. (jm)