Przegląd prasy

Podwyższenie opłat egzaminacyjnych jest niezbędne - apeluje Związek Województw RP

23 lutego 2022

Podwyższenie opłat egzaminacyjnych jest niezbędne - apeluje Związek Województw RP
(fot. archiwum Grupy IMAGE)

W wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego sytuacja ekonomiczna coraz trudniejsza. Tym razem apeluje Zarząd Związku Województw RP [kliknij]. Wystąpienie zostało skierowane do rządu, wniosek o pilne podjęcie działań mających na celu przywrócenie płynności finansowej tych jednostek.

W stanowisku przyjętym 18 lutego br. Zarząd ZWRP jako niezbędne rozwiązanie umożliwiające ośrodkom zachowanie płynności finansowej wskazuje podwyższenie opłat egzaminacyjnych. Jednym z głównych powodów pogorszenia sytuacji ośrodków jest utrzymanie od roku 2013 niezmienionych opłat za przeprowadzenie egzaminów – pomimo znacznego zwiększenia kosztów związanych z organizacją egzaminów oraz bieżącym utrzymaniem ośrodka. Ważnym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie przychodów ośrodka jest także niż demograficzny w grupie osób najczęściej przystępujących do egzaminu.

Stanowisko zostało przesłane do Ministerstwa Infrastruktury oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

***

Stanowisko Zarządu Związku Województw RP

z dnia 18 lutego 2022 r.

w sprawie sytuacji finansowej Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego

         W związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego Zarząd Związku Województw RP zwraca się z prośbą o pilne podjęcie działań mających na celu przywrócenia płynności finansowej tych jednostek.

         Powyższe stanowisko uzasadnia się tym, że

1) Sytuacja finansowa ośrodków w ostatnich latach uległa pogorszeniu w porównaniu do lat wcześniejszych.

2) Jednym z głównych powodów pogorszenia sytuacji ośrodków jest utrzymanie od roku 2013 niezmienionych opłat za przeprowadzenie egzaminów - pomimo znacznego zwiększenia kosztów związanych z organizacją egzaminów oraz bieżącym utrzymaniem ośrodka.

         Jako przykład wzrostu kosztów porównano ceny obowiązujące w latach 2013 i 2021:

3) Ważnym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie przychodów ośrodka poza ceną egzaminu wyliczoną w oparciu o wskaźniki z roku 2013 jest niż demograficzny w grupie osób najczęściej przystępujących do egzaminu, na co nie ma wpływu zarządzanie jednostką,

4) Pandemia Covid-19 wygenerowała dodatkowe koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zatrudnionym pracownikom i klientom ośrodków - które nie były wcześniej uwzględniane.

5) Obniżenie przychodów ośrodków poprzez likwidację dodatkowej działalności tj. prowadzenie kursów redukujących punkty karne czy kursów kwalifikacyjnych dla kandydatów na kierowców zawodowych.

6) Nowe zadania dotyczące organizacji egzaminów kwalifikacyjnych kierowców wykonujących przewóz drogowy nie gwarantują przychodów, które w sposób istotny poprawią sytuację ośrodków.

         Podsumowując, podwyższenie opłat egzaminacyjnych jest niezbędnym rozwiązaniem umożliwiającym ośrodkom zachowanie płynności finansowej. Wskazać w tym miejscu należy, że ustawodawca w delegacji do wydania rozporządzenia zagwarantował konieczność zapewnienia właściwych i bezpiecznych warunków przeprowadzania egzaminu państwowego gwarantujących obiektywne i pełne sprawdzenie wiedzy i umiejętności osób przystępujących do tego egzaminu - przy uwzględnieniu kosztów rzeczowych i osobowych związanych z przeprowadzaniem egzaminów państwowych.

         Równocześnie zwraca się uwagę na sytuację ekonomiczną środowiska egzaminatorów, dla których wysokość wynagrodzenia uregulowana została w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 11 października 2007r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców. Wysokość wynagrodzeń dla tej grupy zawodowej została ustalona wg wskaźników obowiązujących w roku 2007 i pomimo istotnych zmian zachodzących w gospodarce nie została zmieniona do chwili obecnej - co powoduje zmniejszenie zainteresowania zawodem oraz rezygnacje z podejmowania pracy przez obecnie zatrudnionych egzaminatorów. Niepokojące jest również to, że obecnie średni wiek egzaminatora przekracza 50 lat, co potwierdza brak zainteresowania tym zawodem wśród ludzi młodych.

         Ponadto informujemy, że pozostali pracownicy WORD-w nie mieli od wielu lat regulacji płac w związku z niekorzystną sytuacją finansową WORD-w.

         W załączniku przedkłada się wyliczone, wg jednolitego algorytmu, koszty organizacji egzaminów we wszystkich Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego w kraju, w których z uwagi na pandemię Covid 19 porównano rok 2019 z 2021.

         Zapewniamy, że doskonale zdajemy sobie sprawę z wielu trudności, a także ze społecznej niepopularności decyzji związanych z wprowadzeniem nowych regulacji zmieniających zarówno wynagrodzenia egzaminatorów jak i opłaty za egzaminy. Jednakże szeroko rozumiany kontekst, do którego niewątpliwie należy wzrost kosztów utrzymania powiązany ze spadkiem siły nabywczej złotego stwarzają przesłanki do pilnego podjęcia zdecydowanych działań w tym zakresie. Warto zaznaczyć, aczkolwiek nie jest to czynnikiem w pełni miarodajnym, że przeciętne wynagrodzenie w 2013 roku, a więc w chwili wprowadzenia rozporządzenia w sprawie opłat za egzamin wyniosło 3835,05 zł. Obecnie przeciętne wynagrodzenie wynosi 6644,28 zł. Opłata za egzamin w roku 2013 i 2022 jest nadal taka sama. 

         W naszym przekonaniu brak podjęcia odpowiednich rozwiązań w sferze regulacji opłat za przeprowadzanie egzaminów państwowych doprowadzą do zapaści w obszarze organizacji egzaminów państwowych.

         Podsumowując stwierdzamy, że w opisanej sytuacji utrzymanie stabilności ekonomicznej oraz realizacji statutowych działań ośrodków egzaminowania możliwe jest jedynie poprzez podwyżkę opłat egzaminacyjnych oraz wzrost wynagrodzeń egzaminatorów, w szczególności posiadających podstawowe uprawnienia do egzaminowana.

Olgierd Geblewicz

Prezes Zarządu Związku Województw RP

Załączniki:

Koszty egzaminów poszczególnych WORD-ów w latach 2019-2021

Rok 2019

Rok 2021