Przegląd prasy

Poseł Mirosław Suchoń konkretnie w sprawie promocji zawodu kierowcy zawodowego

6 października 2022

Poseł Mirosław Suchoń konkretnie w sprawie promocji zawodu kierowcy zawodowego
Poseł Mirosław Suchoń (fot. Anna Strzyżak/Kancelaria Sejmu RP)

Interesującą propozycję zgłosił w swojej interpelacji poseł Mirosław Suchoń. Adresatem jest prezes Rady Ministrów. Dotyczy ona - deficytu kierowców zawodowych w sektorze usług transportowych i przewozowych. Poseł odnosi się m.inn. do kwestii braku systemu szkolenia kierowców zawodowych, o kosztach kształcenia.

- Szacuje się, że w Polsce niedobór kierowców zawodowych sięga ok. 100 000. Specjaliści wskazują, że deficyt spowodowany jest głównie wysokimi kosztami i skomplikowanym procesem uzyskiwania uprawnień, a także wieloma wymaganiami formalnoprawnymi. Niestety nie jest to problem chwilowy, bowiem liczba przewozów, jak i cała branża mocno się rozwija, a perspektyw na wzrost liczby kierowców zawodowych brak. Kierowca zawodowy, który wchodzi na rynek pracy, musi liczyć się z poniesieniem kosztów rzędu 10 000 zł, które przeznaczane są na otrzymanie obowiązkowych uprawnień do prowadzenia samochodów ciężarowych. Jak na Polskie realia finansowe to ogromny wydatek. Alarmujący pozostaje również fakt, że średni wiek przeciętnego polskiego kierowcy jest dość wysoki, co może się wiązać z jeszcze większymi problemami, gdy ci kierowcy odejdą na emeryturę. Ponadto popyt zatrudnienia będzie wzrastał około 2,5-3% rocznie, zgodnie ze wzrostem przewozu towarów - czytamy w interpelacji nr 36024 [kliknij] poseł Mirosław Suchoń. Jak się dowiadujemy - według raportu PwC "Rynek pracy kierowców w Polsce”, blisko 20% firm transportowych odczuwa ciągły niedostatek kierowców, a 60% tych przedsiębiorstw ma problem z zatrudnieniem okresowym.

I tu ważna ocena posła: - Przyczyny braku kierowców to m.in.: brak edukacji kierowców zawodowych (nie istnieje system kształcenia dla tego typu zawodu), bardzo wysokie koszty (szkolenia i wymagane badania są dla adeptów finansowo nie do pokrycia).

Poseł proponuje: - Dlatego należy przede wszystkim rozważyć ofertę kształcenia zawodowych kierowców zgodną z tokiem i wciągu nauczania. Zapewnienie tej ciągłości pozwoli zrekrutować do branży transportowej młodych ludzi i pozostać na rynku pracy. Powinno podjąć się działania zmierzające do promocji zawodu kierowcy zawodowego poprzez m.in. rozwój szkolnictwa zawodowego, czy zmniejszenie kosztów niezbędnych kursów, badań i szkoleń. W związku z powyższym pyta m.inn. - Czy rząd analizował możliwość podjęcia takich działań jak: zmiany w systemie kształcenia kierowców (zapewnienie nauki zawodu w toku nauczania), pokrycie kosztów uzyskania uprawnień z gwarancją zatrudnienia, które mogą być docelowym środkiem na poprawę trudnej sytuacji tego rynku usług?

O odpowiedzi na interpelację poselską także poinformujemy. (jm)