Rozmowy

Tomasz Dziuganowski. Czy to sen, czy mara?

6 października 2022

Tomasz Dziuganowski. Czy to sen, czy mara?
Tomasz Dziuganowski, Prezes Rady Głównej Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów, egzaminator (fot. Jolanta Michasiewicz)

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami uzyskał numer druku sejmowego - nr 2667 [kliknij]. Marszałek skierowała dokument do pierwszego czytania w komisjach. Tymczasem kontynuujemy publikację opinii i wypowiedzi odnoszące się do tej zaskakującej propozycji rozwiązania problemów narosłych wokół szeroko rozumianego egzaminowania przyszłych kierowców i kierowców. Dziś stanowisko Tomasza Dziuganowskiego Prezesa Rady Głównej Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów. W tekście jego Autor zdecydowanie odnosi się do poselskiego uzasadnienia proponowanych zmian ustawowych, stwierdzając, iż treść poselskiego projektu: NIE JEST ZGODNA Z POSTULATAMI ŚRODOWISKA EGZAMINATORÓW DOTYCZĄCYMI ZMIANY SYSTEMU I POZIOMU WYNAGRADZANIA TEJ GRUPY ZAWODOWEJ. Zachęcamy do lektury. Redakcja

***

Czy to sen, czy mara?

         W ostatnim czasie do Sejmu RP trafił poselski projekt ustawy zmieniającej dwie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. Zaproponowane w projekcie zmiany ww. ustaw dotyczą wprowadzenia przepisów umożliwiających przekazywanie z budżetu województwa dotacji celowych albo podmiotowych dla WORD-ów. Dodatkowo uchwałami sejmików województw mają być regulowane kwestie uposażeń egzaminatorów, oraz opłat za egzaminy. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Tadeusz Chrzan, a wg nieoficjalnych przekazów, wniosek został poparty m. in. przez posła Andrzeja Adamczyka - Ministra Infrastruktury.

         Może nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie zbieg okoliczności związany z datą złożenia projektu. Właśnie w dniu 30 września 2022 roku projekt zmiany przedmiotowych ustaw został złożony w Sejmie RP. Przypomina się ta data dlatego, że w dniu 5 września 2022 roku zostały zerwane rozmowy prowadzone w Ministerstwie Infrastruktury, w których uczestniczyli ze strony Ministerstwa: Minister Rafał Weber i Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego - Renata Rychter z pracownikami Departamentu oraz przedstawiciele protestujących Egzaminatorów, a także przedstawiciele Dyrektorów WORD. Rozmowy zostały zerwane przez przedstawicieli protestujących egzaminatorów, gdyż brak było ze strony Ministra woli do kontynuowania negocjacji, odrzucone zostały postulaty egzaminatorów, a przedstawiony przez Ministra nowy model systemu wynagradzania był nieznaczną korektą istniejącego sposobu wynagradzania egzaminatorów.

         Na konferencji w dniu 17 września 2022 roku przedstawiciele protestujących egzaminatorów zwrócili się z apelem do Ministra Infrastruktury o zwołanie spotkania w celu omówienia spraw związanych ze zmianami określonymi w postulatach protestujących egzaminatorów. Do dnia 30 września 2022 roku nie wpłynęła żadna konkretna propozycja określająca termin i formę spotkania w Ministerstwie, a w zamian w dniu 30 września br. w Sejmie RP został złożony poselski projekt zmiany dwóch ustaw.

         Pozostawiając bez komentarza fakt braku odpowiedzi ze strony Ministerstwa Infrastruktury stwierdzić należy, że treść poselskiego projektu ustawy w zakresie zmiany zasad ustalania wynagrodzeń dla egzaminatorów NIE JEST ZGODNA Z POSTULATAMI ŚRODOWISKA EGZAMINATORÓW DOTYCZĄCYMI ZMIANY SYSTEMU I POZIOMU WYNAGRADZANIA TEJ GRUPY ZAWODOWEJ.

         Przypominam, że istotą zmiany systemu wynagradzania egzaminatorów było zniesienie wieloskładnikowego wynagrodzenia miesięcznego (składającego się z wynagrodzenia zasadniczego + dodatku zadaniowego + dodatku za posiadanie uprawnień w zakresie kategorii E) w zamian za równoważne jednoskładnikowe wynagrodzenie miesięczne, uzależnione od posiadanych kwalifikacji egzaminatorskich oraz poziomu wykształcenia. Dodatkowo w postulatach egzaminatorskich określono likwidację kwotowego naliczania wynagrodzenia w zamian za ustalanie wartości wynagrodzenia w zależności od wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego mnożonego przez odpowiedni liczbowy wskaźnik. Nadmieniam jednocześnie, że egzaminatorzy nie postulowali o zmianę podmiotu ustalającego zasady i poziom egzaminatorskich wynagrodzeń uznając, że w omawianym zakresie jedynym właściwym organem administracji rządowej jest Minister Infrastruktury.

         Przedstawiając powyższe uznać należy, że nie jest zgodne z prawdą i rzeczywistością stwierdzenie, iż: „zmiany zaproponowane w projektowanym art. 121 a do ustawy Prawo o ruchu drogowym są zgodne z postulatami środowiska egzaminatorów dotyczącymi zmiany systemu i poziomu wynagradzania”.

         Ponadto w projekcie zmian nie wspomina się w ogóle o innych, jakże istotnych postulatach protestujących egzaminatorów, a mianowicie:

- zmiana systemu egzaminowania kandydatów na kierowców;

- uniezależnienie egzaminatora w jego praktyce egzaminatorskiej od zależności pracowniczej i dyrektora WORD.

         Ustalanie warunków wynagradzania egzaminatorów na zasadzie prawa miejscowego przez sejmik województwa w drodze uchwały jest delikatnie mówiąc nieporozumieniem i spychaniem odpowiedzialności w tym zakresie przez Ministra Infrastruktury na jednostki samorządu terytorialnego z bagażem zaległości niewaloryzowanych od czternastu lat wynagrodzeń.

         Stworzenie takiego precedensu prawnego może doprowadzić do zróżnicowanego poziomu wynagrodzeń między poszczególnymi województwami, co wpłynie niekorzystnie na proces doskonalenia kadry egzaminatorów i pozyskiwania nowych kadr niezbędnych do zachowania płynności działania systemu egzaminowania kierowców na terenie całego kraju. A przecież praca egzaminatora i ryzyko utraty zdrowia czy życia jest takie samo na terenie całego kraju, gdyż obowiązują w tym przypadku przepisy nie prawa miejscowego, lecz prawo określone ustawami sejmowymi i rozporządzeniami właściwych ministrów.

W TYM MIEJSCU – W IMIENIU ŚRODOWISKA ZAWODOWEGO EGZAMINATORÓW – STANOWCZO PROTESTUJĘ PRZECIW PRZEDMIOTOWEMU TRAKTOWANIU EGZAMINATORÓW.

         W poselskim projekcie milczeniem pomija się fakt, że egzaminowanie kandydatów na kierowców i kierowców jest zadaniem administracji rządowej i to administracja rządowa określa zasady wykonywania tegoż zadania. Prawo jazdy jest dokumentem państwowym, uprawniającym do kierowania pojazdem na terenie RP oraz innych państw np. UE. Nie jest to dokument, który wydawany jest na zasadzie prawa miejscowego do kierowania pojazdami w granicach jednego województwa.

         Ustalanie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego na zasadzie prawa miejscowego przez sejmik województwa w drodze uchwały, przy jednoczesnym odgórnym ograniczeniu wysokości tych opłat do maksymalnych kwot: za egzamin teoretyczny nie więcej niż 50 zł, za egzamin praktyczny 200 i 250 zł nie jest oczekiwaną reformą systemu finansowania WORD-ów, lecz „dreptaniem w miejscu” i oczekiwaniem na katastrofę finansową systemu egzaminowania kierowców w Polsce. Wspomaganie finansowe WORD-ów dotacjami z budżetu województwa jest mało realną i bardzo kruchą „deską ratunkową” i stanowi raczej obiecane „gruszki na wierzbie” niż skuteczne rozwiązanie istniejącego problemu w polskim systemie egzaminowania kierowców. Trudno wyobrazić sobie obiektywne relacje między marszałkiem województwa i dyrektorem WORD-u przy podpisywaniu umowy w sprawie udzielania i rozliczania „dotacji”, skoro dyrektor WORD-u powoływany i odwoływany jest przez zarząd województwa. Całość poselskiego projektu dot. zmiany dwóch ustaw bez skutecznego mechanizmu waloryzacji wynagrodzeń egzaminatorów oraz wysokości opłat za egzaminy przypomina raczej „ekspresowe zamiatanie pod dywan” bałaganu powstałego w związku z brakiem podejmowania właściwych i skutecznych w czasie działań, które mogły zapobiec istniejącej aktualnie krytycznej sytuacji polskiego systemu egzaminowania kierowców.

         Pozostaje mieć nadzieję, że zarówno Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych wypowiedzą się negatywnie na temat projektu poselskiego, który został sprytnie wprowadzony do Sejmu z umyślnym pominięciem konsultacji społecznych, jakby ktoś chciał na skróty przeforsować kolejnego bubla prawnego.

Tomasz Dziuganowski, Prezes Rady Głównej KSE