Przegląd prasy

Tym razem urząd

12 stycznia 2022

Tym razem urząd
(grafika - wzór)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach - ten sam, który wydał wyrok np. w sprawie stosowania sygnalizacji na rondach - tym razem orzekł w sprawie uprawnień do kierowania pojazdami. A dokładniej daty ważności uprawnień w kategorii B prawa jazdy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł w sprawie uprawnień do kierowania pojazdami (wyrok WSA w Gliwicach z 7 grudnia 2021 r. sygn. II SA/Gl 1167/21 [kliknij]). A precyzyjniej sprawa dotyczyła znanego „ważności prawa jazdy” i „ważności uprawnienia”. Urząd został zobowiązany do zwrotu kosztów czynności w sytuacji, gdy popełnił błąd. W sentencji przywołanego wyroku czytamy: „po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 grudnia 2021 r. sprawy ze skargi S. C. (C.) na czynność Starosty [...] w przedmiocie wydania prawa jazdy 1. stwierdza bezskuteczność czynności wpisu daty ważności uprawnień kategorii AM, B1 i B w rubryce 11 dokumentu prawa jazdy nr [...], wydanego w dniu [...] r.; 2. uchyla decyzję Starosty [...] z dnia [...] r. o wydaniu uprawnienia do kierowania pojazdami w części określającej datę ważności uprawnień kategorii AM, B1 i B; 3. zasądza od Starosty [...] na rzecz skarżącego S. C. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.”.

Zdaniem skarżącego urząd popełnił błąd wpisując określone daty ważności uprawnień m.inn. w kategorii B prawa jazdy. Sąd przywołał przepisy ustawy o kierujących pojazdami, która rozróżnia przysługujące stronie prawo podmiotowe - uprawnienie do kierowania danego rodzaju pojazdem od samego dokumentu prawa jazdy - blankietu, który jedynie potwierdza posiadanie przez daną osobę tego uprawnienia. Kierowcy uprawnienia kat. B zostały wydane bezterminowo. Sąd przyznał rację skarżącemu. Ten żądał wymiany prawa jazdy na koszt organu wydającego. Jak podkreślają eksperci portalu „WARTO WIEDZIEĆ”: - Przepisy Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie dają podstaw aby w sentencji wyroku uwzględniającego skargę na czynność organu nałożyć na ten organ obowiązek dokonania określonej czynności na koszt organu. Nie zmienia to w niczym faktu, że przy ponownym rozpoznaniu sprawy organ ma wymienić prawo jazdy w ramach już uiszczonych przez skarżącego opłat albowiem zostały one uiszczone na poczet tych samych czynności i w ramach tej samej sprawy.

To ważna informacja, dla mających określone wątpliwości klientów urzędów i chyba samych urzędów. (jm)