Legislacja

Nowelizacja o transporcie i innych ustaw wraca do izby niższej

13 stycznia 2022

Nowelizacja o transporcie i innych ustaw wraca do izby niższej
Senat RP, 12 stycznia 2022 r., senator Jan Hamerski (fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu)

W dniu wczorajszym 12 stycznia 2022 r. Senat wznowił obrady. Porządek posiedzenia przewidywał m. inn. debatę nad ustawą o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw. Izba z poprawkami przyjęła ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy [kliknij]) dostosowuje polskie prawo do przepisów UE, tworzących tzw. pakiet mobilności 1. Reguluje on m.in. kwestie wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy na zasadach obowiązujących na terenie państwa przyjmującego, uznając ich za pracowników delegowanych. Nowela doprecyzowuje przepisy dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego (obowiązek posiadania siedziby przedsiębiorcy, w której jest dostęp do oryginałów dokumentów dotyczących jego głównej działalności transportowej, prowadzenia ksiąg rachunkowych na terytorium Polski). Rozszerza również katalog naruszeń przepisów prawa, które wykluczają spełnienie wymagań dobrej reputacji przez przedsiębiorcę i zarządzającego transportem. Ustawa ma też zwiększyć skuteczność nadzoru nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, wyeliminować nieuczciwą konkurencję i zapewnić lepszą ochronę rynku wewnętrznego.

Sejm uchwalił ustawę na 44. posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2021 r. Do Senatu została przekazana w dniu 15 grudnia 2021 r. Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływał w dniu 14 stycznia 2022 r. Marszałek Senatu w dniu 15 grudnia 2021 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury. Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 5 stycznia 2022 r. Komisja wniosła o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 600 A). Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu był senator Jan Hamerski. Akt podczas posiedzenia w dniu 12 stycznia 2022 r. została przyjęta, teraz wraca do Sejmu. (jm)