Przegląd prasy

Tzw. Program samochodowy to spełnienie wielu marzeń

16 sierpnia 2022

Tzw. Program samochodowy to spełnienie wielu marzeń
- Utworzony został pakiet dodatkowych instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnościami „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” obejmujący działania z zakresu rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej. Środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na „Program samochodowy”, którego celem jest zaopatrzenie w adekwatne środki transportu osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, wymagających specjalistycznego środka transportu w celu przemieszczania się - poinformował w lipcu br. Paweł Wdówik pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. (fot. Jolanta Michasiewicz)

Środowisko osób z niepełnosprawnościami ruchowymi od lat oczekuje na pomoc umożliwiającą zakup samochodu. Jak ostatnio potwierdził Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych trwają prace nad założeniami tzw. Programu samochodowego: - Środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na „Program samochodowy”, którego celem jest zaopatrzenie w adekwatne środki transportu osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, wymagających specjalistycznego środka transportu w celu przemieszczania się.

W ubiegłym miesiącu na interpelację grupy posłów w sprawie uruchomienia programów umożliwiających otrzymanie bezzwrotnej dotacji na zakup samochodu przez osoby niepełnosprawne [kliknij] odpowiedzi udzielił z upoważnienia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Paweł Wdówik, sekretarz stanu, od 2010 członek komisji ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Po pierwsze informował, że obecnie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane są działania mające na celu poprawę mobilności osób niepełnosprawnych. - Ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (Obszar A, Zadania: 1 i 4) przewidziano możliwość uzyskania pomocy finansowej na zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu, stosownie do ograniczeń wynikających z niepełnosprawności. Pomoc adresowana jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu lub słuchu. Wysokość wsparcia dla osób mających trudności w poruszaniu się wynosi do 10.000 zł, zaś dla osób z dysfunkcją słuchu - 4.000 zł. Opiekunowie dzieci do 16 roku życia i dysfunkcją narządu ruchu także mogą korzystać z ww. pomocy.

Po drugie: - Ponadto, również w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd", osoba niepełnosprawna może liczyć na pomoc:

- w uzyskaniu prawa jazdy (Obszar A, Zadania: 2 i 3), która adresowana jest do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu lub słuchu (w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego),

- w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Obszar C, Zadanie 1),

- w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (Obszar C, Zadanie 5),

- w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Obszar C, Zadanie 2).

Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, wykonujący także inne zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Po trzecie: - Istnieją także inne obszary wymagające interwencji, które są zasilane środkami Funduszu, w miarę aktualnych możliwości finansowych i organizacyjnych. Fundusz od lat finansuje likwidację barier transportowych dla osób niepełnosprawnych korzystających z transportu zbiorowego, świadczonego w ramach korzystania z różnych form rehabilitacji społecznej i zawodowej. Taki obszar wsparcia przewiduje „Program wyrównywania różnic między regionami III” (Obszar D), którego celem jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. Program przewiduje, że: placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, a także jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, mogą uzyskać wsparcie na zakup samochodu typu „mikrobus” lub autobusu na potrzeby swoich podopiecznych.

Także: - Należy także dodać, że PFRON aktywnie włączył się w realizację programu „Dostępność plus”, realizując projekt finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Zwiększenie możliwości przemieszczania się osób o ograniczonej mobilności poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawę dostępności budynków wielorodzinnych”. Kolejnym wdrażanym do realizacji w ramach PO WER projektem jest projekt szkoleniowy dotyczący „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami”. Jego celem jest podniesienie kompetencji pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie profesjonalnej obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami poprzez działania szkoleniowe oraz opracowanie standardów obsługi osób o szczególnych potrzebach korzystających z transportu zbiorowego oraz poradnika dotyczącego dostosowania kluczowych typów usług w zakresie transportu zbiorowego do potrzeb osób o szczególnych potrzebach.

Najistotniejsze - podsumowanie. - Reasumując, należy podkreślić, że ze środków PFRON realizowanych jest szereg, zakrojonych na szeroką skalę działań, które służą poprawie mobilności osób z niepełnosprawnościami. Pragnę ponadto dodać, że utworzony został pakiet dodatkowych instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnościami „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” obejmujący działania z zakresu rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej. Środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na „Program samochodowy”, którego celem jest zaopatrzenie w adekwatne środki transportu osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, wymagających specjalistycznego środka transportu w celu przemieszczania się. W Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który został włączony w realizację pakietu dodatkowych instrumentów wsparcia „Samodzielność - Aktywność - Mobilność” trwają obecnie prace projektowe w tym zakresie - konkluduje Paweł Wdówik. (jm)