Przegląd prasy

W Ministerstwie Infrastruktury o inteligentnym transporcie

22 września 2016

8afd5a914c2ecb26ab0cc27f79bcdbaa9a3bf4d5

844f62aeb1b48e22277f2d82dbf241b54d508970

b1165fdbee827e2d9c1837d49a7fa0db06bd4171

11b005653a8080db77153654ffd166a561c4e3e0

9047f7505346d46015d13e10e45bcf31fa93ae9e

4b5f6d3a4e6cb7e882b31c2891e436d411fd3f64

ebe8ff954b419192b05724bcd43603788c189d9b

66aa7b893d90f51e167a52bafb08d63d7646ddd7

8ccf24db78ba1675b0f4b9511f4995663e0544d9

Z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Mobilności 2016 odbyło się seminarium Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zatytułowane: Inteligentny transport. Silna Gospodarka, które jednocześnie stanowiło temat przewodni tegorocznej edycji ETZM. Ta jest inicjatywą Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej: Środowiska oraz Mobilności i Transportu. Coroczna kampania ETZM, organizowana pod koniec lata, promuje zrównoważony transport miejski i ochronę środowiska. Celem ETZM, który odbyła się w dniach 16-22 września 2016 r., było zachęcenie europejskich władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych do wprowadzania i promowania zrównoważonych środków transportu. 22 września kampanię zakończył Międzynarodowy Dzień bez Samochodu.

Spotkanie otworzyła Justyna Skrzydło, podsekretarz stanu w resorcie, wprowadzenia dokonał Adrian Mazur, zastępca dyrektora Departamentu Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej. Odbyły się trzy panele dyskusyjne. A tu: Panel I: Innowacje technologiczne sprzyjające zrównoważonej mobilności - której moderatorem był prof. Andrzej Kassenberg (Instytut na rzecz Ekorozwoju), uczestniczyli w nim: dr Andrzej Urbanik (Instytut Badawczy Dróg i Mostów / Polska Platforma Transportu Drogowego); dr inż. Dominika Baster (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie); Jakub Zawieska (Instytut Badawczy Dróg i Mostów); dr inż. Jerzy Waśkiewicz (Instytut Transportu Samochodowego). Panel II: Pojazdy o napędzie alternatywnym i rowery - moderator Maria Perkuszewska (Departament Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej MIB), uczestniczyli w nim: Stanisław Jedliński (Biuro Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy); dr Wojciech Szymalski (Instytut na rzecz Ekorozwoju); dr Piotr Kuropatwiński (Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego); Marcin Hyła (prezes Sieci Miasta dla Rowerów). Panel III: Zrównoważony transport publiczny - moderowała Maria Dąbrowska-Loranc (Instytut Transportu Samochodowego), uczestniczyli w nim: Alicja Pawłowska (Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni); Marek Ustrobiński (zastępca prezydenta Rzeszowa); prof. Zbigniew Karaczun (Koalicja Klimatyczna / SGGW); dr inż. Jacek Malasek (Instytut Badawczy Dróg i Mostów).

Podniesiono wiele zagadnień bardzo ważnych w dniu dzisiejszym, ale przede wszystkim dla przyszłości. Wskazywano na szanse i już podejmowane działania. Wymieńmy kilka podniesionych zagadnień: program elektromobilności; innowacyjność i współpraca na linii nauka-administracja-przemysł; pojazdy o napędzie elektrycznym, wodorowym, sodowym, biometanowym, infrastruktura przyjazna dla pojazdów alternatywnych; umiejętna promocja tych pojazdów np. sieci wypożyczalni - jako realizacja idei współużytkowania takich pojazdów; idea inteligentnych miast; infrastruktura rowerowa (system rower-kolej, przyszłość wózków rowerowych, rowery towarowe, rowery elektryczne) itd. itd.

Podsumowania dokonali: Adrian Mazur, który zwrócił uwagę na wielorakich formach i możliwościach pobudzania innowacyjności. Kluczową rolę przypisał tu transportowi rowerowemu, wskazując, iż 80% projektów dotyczy - w rożnym zakresie - właśnie temu rodzajowi transportu. Ciekawym aspektem są nowe technologie, jednak nie uciekamy także przed zmianami przepisów. Czekamy na każdą sugestię - apelował. Podkreślił także znaczenie ruchu pieszych. Prof. Andrzej Kassenberg w swoich kilku zdaniach na zakończenie mówił o przyszłości i potrzebie innowacyjnego myślenia. Dla przykładu wskazał, iż samochód w przyszłości będziemy rozpatrywali np. jako element systemu energetycznego. - Czyli nie możemy zamykać się tylko na myślenie o jednym sektorze - transporcie. Myślmy o różnych sektorach. Oczywiście niezbędne jest planowanie przestrzenne miast, ale myślmy o ludziach - dodał. (jm)

(547-89-97 fot. J. Michasiewicz)