Rozmowy

Maciej Wroński. Niestety czerwona kartka

8 grudnia 2021

Maciej Wroński. Niestety czerwona kartka
Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska (fot. Jolanta Michasiewicz)

7 grudnia br. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Pakietu mobilności, zmienia zasady wynagradzania kierowców, a także zaostrza drastycznie odpowiedzialność przewoźników, osób zarządzających transportem i kierowców za naruszenia zasad i warunków wykonywania transportu drogowego.

Jedną z najbardzej znaczących zmian jest likwidacja podróży służbowej jako formy wykonywania zadań służbowych kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. W konsekwencji diety i ryczałty wypłacane po dniu wejścia w życie ustawy traktowane będą jako elementy wynagrodzenia podlegające opodatkowaniu i objęciu składkami na ubezpieczenia społeczne. Jako swoistą rekompensatę zwiększenia kosztów pracy, w projekcie zaproponowano zastosowanie do wynagrodzeń kierowców w międzynarodowym transporcie drogowym przepisów ustawy o podatku dochodowym i przepisów MRPiPS o naliczaniu podstawy naliczania wysokości składek na ubezpieczenie społeczne stosowanych dotychczas wobec pracowników zatrudnionych przez polskich przedsiębiorców zagranicą.

Pomimo tej rekompensaty należy się liczyć ze średnim wzrostem kosztów pracy o co najmniej 17,5%, co przekłada się na wzrost całkowitych kosztów przewozu drogowego średnio o co najmniej 5,5%  Dotyczy to przede wszystkim przewoźników wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe nie objęte delegowaniem. W przypadku pracy kierowców objętej delegowaniem, wykonywanej w tych państwach członkowskich, w których wynagrodzenie znacznie przewyższa średnią europejską, wzrost kosztów pracy, a tym samym wzrost całkowitych kosztów wykonywanych przewozów drogowych może być wyższy. Wzrost kosztów w konkretnej firmie zależeć będzie w dużym stopniu od dotychczasowych proporcji wypłacanego w 2021 roku wynagrodzenia do należności wynikających z podróży służbowej, a także od wykonywanej pracy przewozowej.

Inne istotne zmiany to m.in.:

- podniesienie wysokości stawek kar w około 100 pozycjach taryfikatorów stanowiących załącznik do ustawy o transporcie drogowym (w niektórych przypadkach Rząd proponuje wzrost kary o 1000%),

- zmiana definicji bazy eksploatacyjnej i wprowadzenie wymogu posiadania miejsc parkingowych w liczbie odpowiadającej 1/2 liczby posiadanych pojazdów,

- wprowadzenie dodatkowych wymagań dla odzyskania cofniętego na skutek utraty dobrej reputacji osoby zarządzającej transportem drogowym (wymóg szkolenia lub złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu na CPC).

Spodziewamy się, że projekt w trybie pilnym trafi pod obrady Sejmu. Być może będzie to miało miejsce już 13 grudnia br. TLP będzie się starało na tym przyszłym etapie prac legislacyjnych, o wprowadzenie jeszcze kilku istotnych dla naszego środowiska poprawek. M.in. w zakresie zmniejszenia liczby wymaganych miejsc do parkowania pojazdów oraz wprowadzenia większych zwolnień w zakresie ubezpieczeń społecznych dla przewoźników wykonujących międzynarodowe przewozy wyłączone z delegowania. Jednocześnie trzeba uczciwie przyznać, że kierownictwo Ministerstwa Infrastruktury uwzględniło większość zgłaszanych przez nas uwag w trakcie konsultacji społecznych. I za tę otwartość na nasze argumenty należą się podziękowania Ministrom: Andrzejowi Adamczykowi i Rafałowi Weberowi. Niestety jesteśmy zmuszeni wystawić czerwoną kartkę dla ich pracowników, którzy zwlekali na ostatnią chwilę z pracami nad projektem. Brak wystarczająco długiego vacatio legis przed wejściem w życie Pakietu mobilności, a zwłaszcza krajowych przepisów związanych z unijnym prawem nie pozwoli naszym przewoźnikom na przygotowanie się do wyzwań jakie przyniesie początek lutego 2022 r.

Maciej Wroński, prezes TLP

Komunikacja KPRM:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury.

Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów UE tworzących tzw. Pakiet Mobilności I, dotyczących m.in. zasad wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy na zasadach obowiązujących na terenie państwa przyjmującego, uznając ich jako pracowników delegowanych. Wprowadzone zostaną także zmiany mające na celu zwiększenie skuteczności nadzoru nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, eliminację nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami i lepszą ochronę rynku wewnętrznego.

Najważniejsze rozwiązania.

* Od 20 maja 2022 r. przepisy Pakietu Mobilności nakładają na przedsiębiorców wykonujących transport drogowy rzeczy z wykorzystaniem pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 t i nie jest większa niż 3,5 t, obowiązki dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego w transporcie międzynarodowym rzeczy. Wykonywanie tego rodzaju przewozów będzie wymagało posiadania przez przewoźnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej.

* Doprecyzowano przepisy dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Dotyczy to m.in. wymagań związanych z posiadaniem siedziby przedsiębiorcy, w której będzie dostęp do oryginałów dokumentów związanych z główną działalnością transportową prowadzoną przez przedsiębiorcę. Wprowadzony zostanie także obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych na terytorium Polski.

* Rozszerzono katalog naruszeń przepisów prawa, które wykluczają spełnienie wymagań dobrej reputacji przez przedsiębiorcę i zarządzającego transportem.

* Doprecyzowano przepisy dotyczące wykonywania przewozów kabotażowych w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem zasad wykonywania i kontroli takich operacji transportowych w Polsce.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie miesiąca od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.