Legislacja

Resort negatywnie o podwyżkach

8 grudnia 2021

Resort negatywnie o podwyżkach
Ministerstwo Infrastruktury. Petycja 24 sierpnia 2021 r. (fragment odpowiedzi) [kliknij]

Resort infrastruktury rozpatrzył petycję w sprawie zmiany przepisów rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 11 października 2007 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców [kliknij]. Petycja otrzymała negatywną opinię. Jednak rozmowy trwają. Czy coś z nich będzie wynikało?

Petycja. 24 sierpnia 2021 r. do Ministra Infrastruktury trafiła petycja [kliknij] podpisana przez 1090 egzaminatorów nauki jazdy. I tu uwaga - 1090 na ogólną liczbę 1227 czynnych egzaminatorów (stan na wrzesień 2021 r.).

Czynnych, czyli tych zatrudnionych w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Petycja została podpisana przez Sebastiana Białkowskiego reprezentującego NSZZ „Solidarność 80” Organizację Międzyzakładową nr 60 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach. Autorzy wystąpienia na swoich stronach facebookowych uzasadniali: - To był już najwyższy czas, by zwrócić uwagę prawodawcy na niesprawiedliwe, archaiczne i bardzo “dołujące” przepisy regulujące wynagrodzenie naszej grupy zawodowej. Autorzy petycji piszą o trudnej sytuacji ośrodków egzaminowania, wizji upadłości i dodają: - Oczywiście, jak wszyscy zorientowani wiedzą, oczekiwane podwyżki nie będą mogły się ziścić, jeśli nie zmieni się zakres i forma opłat za egzaminy. Tak samo jak wynagrodzenie, tak i opłaty są nieadekwatne do realiów gospodarczych. Innym zagadnieniem jest też to, czy obecnie funkcjonujący system powinien być taki czy też inny. Na razie, spróbujmy uporać się z problemem, który bezpośrednio dotyka nas, nasze rodziny i każdego będącego odpowiedzialnym za bezpieczeństwo ruchu drogowego w obecnym stanie prawnym. Przywołana została także propozycja (z kwietnia 2020 r.) Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów, propozycja wynagradzania egzaminatorów, które to stawki od 14 lat pozostają bez zmian. Autorzy petycji to wystąpienie ocenili jako „nowoczesne i najbardziej zgodne z oczekiwaniami środowiska”, „gwarantująca poprawę sytuacji osób zatrudnionych w zawodzie” i „zapewniające godziwe wynagrodzenie za odpowiedzialną pracę, wykonywana w szczególnych warunkach i na poziomie wysokiego ryzyka utraty zdrowia, a nawet życia”. Zaproponowano m.inn.:

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Zakres uprawnień do egzaminowania

(ilość kategorii

prawa jazdy)

Stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w złotych (obowiązujące)

Stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w złotych (proponowane)

1.

Egzaminator I stopnia

IV

cztery

4.000-5.000

4.800-5.300

2.

Egzaminator II stopnia

II

trzy

3.500-4.500

4.200-4.700

3.

Egzaminator III stopnia

II

dwie

3.000-4.000

3.600-4.100

4.

Egzaminator IV stopnia

I

jedna

2.500-3.500

3.100-3.500

- Dotychczasowe przepisy umożliwiają Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego wyższe wynagradzanie egzaminatorów z mniejszymi kwalifikacjami od tych egzaminatorów, którzy ciągle podnoszą swoje kwalifikacje- czytamy w uzasadnieniu petycji. I dalej: - Wprowadzenie zmian polegających na wynagradzaniu zgodnie z posiadanymi uprawnieniami zwiększy transparentność procesu egzaminowania, ponieważ większe wykorzystanie uprawień posiadanych przez egzaminatorów wyeliminuje nielosowy przydział egzaminów do egzaminatora. Nie wnosimy o zwiększenie maksymalnych stawek zaszeregowania, ponieważ obecnie żaden z egzaminatorów nie otrzymuje takiego wynagrodzenia. Proponujemy podwyższenie minimalnego wynagrodzenie, co wynika z potrzeby urealnienia wynagrodzeń do obecnej sytuacji na rynku pracy w porównaniu do innych grup zawodowych. Od i stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 3 000 zł, a obecnie minimalne wynagrodzenie egzaminatora wynosi 3 500 zł.

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury. W imieniu resortu Rafał Weber pisze: - Analiza tych propozycji wskazuje, że mogłyby one stanowić, w przypadku podjęcia prac nad zmianą rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów, podstawę skonstruowania nowego brzmienia tych przepisów. Należy jednak mieć na względzie, że cel przedstawionej propozycji, czyli znaczące podwyższenie wynagrodzenia wszystkich egzaminatorów w Polsce, wiąże się bezpośrednio z koniecznością analizy obecnej sytuacji finansowej Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego jako ich bezpośrednich pracodawców. Zebrane przez Ministra Infrastruktury informacje wskazują, że podmioty te jako jednostki samofinansujące się, w dużej części zgłaszają problemy z finansowaniem swojej działalności ze względu na brak waloryzacji opłat za przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy. I konkluduje: - Dlatego też zmiana przepisów regulujących wysokość wynagrodzenia egzaminatorów musi być powiązana ze zmianą przepisów rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz.U. z 2014 r. poz. 974). Takie rozwiązanie nie jest akceptowalne ze względów społecznych. Podsumowuje: - Uprzejmie informuję, że obecnie Ministerstwo Infrastruktury nie prowadzi i nie planuje prowadzenia prac nad zmianą przepisów dotyczących podwyższenia opłat za przeprowadzenie egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz zmianą przepisów rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 11 października 2007 r. w sprawie wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców.

Dla adresatów odpowiedzi na petycję niezrozumiałym jest fakt, iż resort potwierdza i zna problemy finansowe, ale jednak nie przewiduje podniesienia cen za egzamin. - No chyba, że Ministerstwo ma jakiś plan awaryjny, o którym póki co nie informuje opinii publicznej? - spekulują.

2 grudnia 2021 r. obradował Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego [kliknij]

Nie szukając sensacji, rzetelnie dodajmy, iż trwają rozmowy w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego [kliknij] [kliknij], uczestniczy w nich przedstawiciel resortu infrastruktury o czym informowaliśmy i będziemy nadal relacjonowali. (jm)