Rozmowy

Mariusz Bukowski. Co zmieni Pakiet Mobilności?

10 lipca 2020

Mariusz Bukowski. Co zmieni Pakiet Mobilności?
Mariusz Bukowski, ekspert w zakresie ruchu drogowego i transportu drogowego (fot. ze zbiorów Autora)

Czy to koniec polskiej branży transportowej? Już w dniu głosowania nad Pakietem Mobilności, czyli 8 lipca 2020 roku zawrzało w mediach branżowych. Tytuły artykułów i ton wypowiedzi przedstawicieli branży nie pozostawiają złudzeń. Transport drogowy czeka w najbliższym czasie poważna transformacja. Zmianie ulegnie cały dotychczasowy model zarządzania przewozami drogowymi i ten dotyczący organizacji pracy kierowców.  Zmiany w prawie obejmą takie obszary jak: zasady delegowania kierowców, czasu pracy, użytkowania tachografów, wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i dostępu do międzynarodowego rynku przewozów drogowych. Przedstawiciele największych stowarzyszeń o zasięgu ogólnokrajowym wyrażają swoje obawy stwierdzając, że górę nad rozsądkiem i interesem całej wspólnoty europejskiej, wziął protekcjonizm jej poszczególnych państw członkowskich. Dla wielu przewoźników – zwłaszcza tych mniejszych firm, zmiany spowodują wzrost kosztów działalności, związanych m.in. z obsługą administracyjną, co w konsekwencji może prowadzić do eliminacji tych przedsiębiorców z rynku usług transportowych.

Parlament Europejski jest innego zdania. Według jego przedstawicieli, zmiana przepisów dotyczących delegowania kierowców, ich czasu pracy i odpoczynku oraz skuteczniejszego egzekwowania zasad kabotażu ma położyć kres zakłóceniom konkurencji w sektorze transportu drogowego oraz zapewnić kierowcom lepsze warunki odpoczynku.

Kierowcy krytycznie o stanowisku swych pracodawców. Odmiennego niż ich pracodawcy zdania, są kierowcy, żywo komentujący całą sytuację, na wszystkich możliwych forach internetowych oraz grupach branżowych funkcjonujących w mediach społecznościowych. Wśród nich daje się wyczuć żal, że ich pracodawcy nie do końca rozumieją sytuację osobistą i finansową z jaką ci borykają się na co dzień. Wskazują na pracę za minimalne wynagrodzenie, wyrównywanie płacy nieoskładkowanymi świadczeniami z tytułu rekompensat za trudy przebywania w permanentnej podróży służbowej, czas rozłąki z rodzinami i warunki socjalne w jakich przychodzi im pracować i żyć każdego dnia.

Co zmieni Pakiet Mobilności w najbliższym czasie? Przyjęte w środę wieczorem przepisy wejdą w życie po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lecz poszczególne zmiany będą wprowadzane sukcesywnie w okresie najbliższych sześciu lat.

To, co już niebawem wejdzie w życie, bo tylko 20 dni po publikacji, dotyczyć będzie zmian w zakresie rozporządzenia nr 561/2006 oraz rozporządzenia nr 165/2014. Poza kilkoma nowymi zapisami korzystnymi dla kierowców, większość z nich ma charakter porządkujący te obszary, które od kwietnia 2007 roku, czyli od dnia wprowadzenia poprzednich, gruntownych zmian w przepisach o czasie prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków, nastręczały wątpliwości natury właściwej interpretacji. Z pewnością nowe zapisy spowodują duże zamieszanie i dadzą ogromne pole swobodnej interpretacji – przede wszystkim dla służb kontrolnych. Dostrzegalnym problemem jest tu również niedostosowanie obecnie sformułowanych naruszeń, czyli tzw. taryfikatorów. Bez nich, egzekwowanie nowych obowiązków będzie utrudnione, bądź nawet niemożliwe.

Środowisko transportowe zapowiada dalsze działania w kierunku liberalizacji nowego prawa a szans na ich skuteczność można dopatrywać się w przewidzianej procedurze oceny skutków regulacji. Być może nie wszystko skończy się tak źle, jak dziś, w ogromnych emocjach jest to przedstawiane przez niektórych ekspertów.

Kolejne zapisy Pakietu wejdą w życie 18 miesięcy po wejściu w życie aktu prawnego i dlatego w mojej ocenie obecnie należy skupić się na bieżących, najbliższych zmianach.

Mariusz Bukowski

facebook@doradcatransportowy