Rozmowy

Premia dla jeżdżących bezpiecznie

20 lipca 2021

Premia dla jeżdżących bezpiecznie
(fot. PIXELS)

Rząd pracuje nad - jak to nazwano - nad korektami legislacyjnymi wynikającymi z przebiegu dyskusji na Radzie Ministrów  oraz finalizuje uzgodnienia między ministrem infrastruktury i ministrem sprawiedliwości. Jest więc szansa, iż najnowsza nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym jeszcze tego lata trafi do Sejmu RP. Wśród udostępnionych do wiadomości publicznej propozycji zmian dolegliwości finansowych dla pijanych kierowców rozwiązanie uzależniające wysokość składki OC od liczby tzw. punktów karnych.

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz innych ustaw, wstępnie rząd debatował nad zaproponowaną nowelą 13. lipca. Jak ogłoszono zostanie on przyjęty przez Radę Ministrów po dokonaniu korekt legislacyjnych wynikających z przebiegu dyskusji na Radzie Ministrów oraz finalnych uzgodnień między ministrem infrastruktury i ministrem sprawiedliwości w zakresie zmian w kodeksie karnym. Wśród zaproponowanych zmian nowość - powiązanie wysokości stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą tzw. punktów karnych i rodzajem popełnianych wykroczeń. W tym zakresie ma być zmieniony system dotyczący właśnie punktów: kasowane dopiero po upływie 2 lat; podwyższenie maksymalnej ich liczby do 15; zniesienie szkoleń, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu. I kwestia niezwykle ważna - zaproponowano uzależnienie wysokość składki OC właśnie od liczby punktów karnych. Podmioty ubezpieczeniowe będą korzystały z dostępu do danych gromadzonych w CEPiK w zakresie historii wykroczeń oraz otrzymanych punktów. Dzięki tej możliwości kierowcy jeżdżący bezpiecznie będą mogli otrzymywać niższe stawki OC. Po zakończeniu oceny ryzyka zakład ubezpieczeń będzie miał obowiązek niezwłocznie usunąć dane o punktach kierowcy.

Pijany kierowca - jak zapowiedziano - straci pojazd, będzie musiał partycypować w kosztach leczenia i alimentacji ofiar i ich rodzin, wyższe będą mandaty karne.

Dziennik „Rzeczpospolita” o stanowisko poprosił Mikołaja Kurpińskiego z Polskiej Izby, który powiedział: - Propozycję powiązania wysokości składki ubezpieczenia OC z punktami karnymi na koncie konkretnego kierowcy uważam za dobrą. Powinno się premiować osoby, które jeżdżą bezpiecznie. Pozostają jedynie kwestie techniczne, które umożliwią zakładom ubezpieczeń sprawdzenie stanu punktowego konta konkretnego kierowcy. Jeśli będzie to możliwe, to jestem za. Niewiadomych jest więcej. Np. nieznany jest mechanizm obliczania składki; trudna do rozwiązania kwestia aut firmowych itd.

Nowelizacji będzie podlegała ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst pierwotny: 2003.124.1152 oraz tekst jednolity: 2021.854), która określa zakres ochrony obowiązkowego OC. Przywołajmy jego art. 43: - Art. 43. Zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 pkt 1, przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący: 1) wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; 2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa; 3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa; 4) zbiegł z miejsca zdarzenia. Ubezpieczyciel wypłaca rekompensatę poszkodowanym w wypadku, ale do sprawcy kieruje żądanie zwrotu odszkodowania - tzw. regres ubezpieczeniowy. W trudnych wypadkach sprawa trafia do sądu. Pijany kierowca już dziś nie unika finansowej odpowiedzialności.

Eksperci oceniają, iż projektowane działania jeszcze skuteczniej doprowadzą do minimalizacji zachowań ryzykownych kierowców. Natomiast bezszkodowość jazdy wpłyną znacząco na wysokość stawek ubezpieczeń. (jm)