Rozmowy

Tomasz Matuszewski. Szczególny przypadek szczególnej ostrożności

17 listopada 2017

Tomasz Matuszewski. Szczególny przypadek szczególnej ostrożności
Tomasz Matuszewski, instruktor i egzaminator, Rzecznik Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy (fot. Jolanta Michasiewicz)

Obowiązek oznaczenia pojazdu do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego określa art. 55 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Obowiązek zasłonięcia lub złożenia ww. oznaczenia jest już adresowany wyłącznie do kierujących pojazdami do nauki jazdy.

Kierujący innymi pojazdami wobec pojazdów oznaczonych zgodnie z ww. artykułem oraz odpowiednimi przepisami wykonawczymi są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności w sytuacji poruszania się za nimi oraz ich wymijania, omijania i wyprzedzania.

Taka sytuacja może rodzić niezamierzony, ale też realny skutek utrudnienia w uzyskaniu pełnej samodzielności przez ,,młodego kierowcę”. Szczególnie dotyczy to sytuacji, w której kierujący - uczeń posiada już prawo jazdy innej kategorii.

Czy wobec tego nie warto zastanowić się nad zmianą powyższych regulacji w stopniu zarówno porządkującym (być może unikniemy wówczas sytuacji bezzasadnego karania egzaminatorów, którzy nie zasłaniają/składają tablic po przerywanych egzaminach, niecelowych dyskusji nt. tablic używanych lub słusznie nieużywanych podczas egzaminów dla kandydatów na instruktorów/egzaminatorów etc.) jak i ułatwiającym osiąganie samodzielności przez młodych adeptów sztuki jazdy.

Zachęcam do życzliwej krytyki pomysłu oraz dyskusji.

Tomasz Matuszewski

Ustawa – Prawo o ruchu drogowym. Rozdział 5. Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach, Oddział 4. Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym, art. 55:

„Art. 55. 1. Pojazd do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego oznacza się tablicą kwadratową barwy niebieskiej z białą literą "L", umieszczoną na pojeździe. W warunkach niedostatecznej widoczności tablica umieszczona na pojeździe, z wyłączeniem tablicy na motocyklu, powinna być oświetlona. Tablica, którą oznaczony jest motocykl, powinna być wykonana z materiału odblaskowego.

2. Podczas kierowania pojazdem do nauki jazdy przez osobę inną niż osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem tablica, o której mowa w ust. 1, powinna być zasłonięta lub złożona.

3. Kierujący pojazdem, przejeżdżając obok pojazdu, o którym mowa w ust. 1, lub jadąc za nim, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność.”

Redakcja tyg. Prawo Drogowe@NEWS oczekuje na wypowiedzi: tygodnik@prawodrogowe.pl. Opublikujemy je. Zdecydujcie Państwo czy obowiązujące przepisy prawa satysfakcjonują Was, czy i jak je zmienić?