Statystyka

MSWiA w sprawie rozbieżności

29 września 2020

MSWiA w sprawie rozbieżności
(fot. Archiwum Grupy IMAGE)

Sprawę rozbieżności pomiędzy danymi statystycznymi dotyczącymi zdarzeń drogowych a gromadzonymi przez Policję i Państwową Straż Pożarną podniosła grupa posłów – o czym już pisaliśmy. Dziś stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dane statystyczne dotyczące zdarzeń drogowych gromadzone w oparciu o działania przeprowadzane przez Policję oraz Państwową Straż Pożarną są udostępniane różnego rodzaju instytucjom lub też osobom, jak chociażby posłom, i być wykorzystywane przy tworzeniu określonych pism bądź interwencji. I tu problem, na który wskazali posłowie – to kwestia rozbieżności we wspomnianych statystykach podawanych przez obie służby. - O ile zrozumiała jest różnica w samej liczbie zdarzeń drogowych (nie do każdej kolizji zarejestrowanej przez Policję musi być wzywana straż pożarna), o tyle dziwić mogą rozbieżności dotyczące liczby osób rannych bądź liczby ofiar śmiertelnych na danym odcinku drogi, jakie zostały ujęte w obu statystykach – oceniają posłowie.

W imieniu ministra spraw wewnętrznych i Administrację sprawę wyjaśnia sekretarz stanu Maciej Wąsik. Wskazuje on: - Policja i Państwowa Straż Pożarna (PSP) gromadzą dane statystyczne w związku z realizacją swoich ustawowych zadań, których zakres znacząco się różni. Odmienne są również zasób i sposób gromadzonych informacji. Używane przez obie służby systemy ułatwiające obsługę zdarzeń w różny sposób je zliczają i klasyfikują. Należy również zauważyć, że nie do każdego zdarzenia drogowego są dysponowane jednostki ochrony pożarowej. Powyższe powoduje, że dane posiadane przez ww. formacje mogą się różnić. I dalej szczegółowo informuje:

Policja. - Policja jest zobowiązana do przekazywania informacji o zdarzeniach drogowych do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i zakładów ubezpieczeniowych oraz tworzenia zestawień statystycznych w tym obszarze, wykorzystywanych w analizach z zakresu problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Komendant Główny Policji prowadzi Krajowy System Informacyjny Policji będący zestawem zbiorów danych, w których przetwarza się informacje, w tym dane osobowe, w związku z realizacją ustawowych zadań. Jednym z takich zbiorów jest System Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK). Warunki i sposób rejestracji informacji dotyczących zgłoszonych zdarzeń drogowych, a także zasady sporządzania, wykorzystania i udostępniania statystyk z tego zakresu regulują przepisy zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych. Jednostki Policji rejestrują w SEWIK informacje dotyczące zgłoszonych zdarzeń drogowych, zaistniałych lub mających początek na drodze publicznej, w strefie ruchu lub w strefie zamieszkania, w związku z ruchem przynajmniej jednego pojazdu. W SEWiK rejestruje się dane osobowe kierującego pojazdem uczestniczącego w zdarzeniu drogowym, pasażera pojazdu, jeżeli przyczynił się do powstania zdarzenia drogowego lub odniósł w nim obrażenia, pieszego, jeśli przyczynił się do zdarzenia drogowego lub odniósł w nim obrażenia albo uczestniczył w innym zdarzeniu drogowym, które zostało zakwalifikowane jako najechanie na pieszego. Zgodnie z ww. zarządzeniem Komendanta Głównego Policji komórki organizacyjne komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji i powiatowych (miejskich) Policji, właściwe w sprawach ruchu drogowego, sporządzają okresowe statystyki zdarzeń drogowych zaistniałych na obszarze ich działania, na podstawie których opracowują półroczne i roczne analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zawierają one w szerszym zakresie dane o wypadkach drogowych i ich ofiarach oraz kolizjach drogowych, dotyczące w szczególności: liczby wypadków drogowych i ich ofiar oraz kolizji drogowych, charakterystyki sprawców i ofiar wypadków drogowych, rodzajów wypadków drogowych, przyczyn i okoliczności wypadków drogowych, w tym ich czasu i miejsca. Natomiast w komórce organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach ruchu drogowego są opracowywane zestawienia statystyczne dotyczące liczby i okoliczności zarejestrowanych na terenie kraju informacji dotyczących zdarzeń drogowych, a także analizowane tendencje obserwowane w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednostka ta opracowuje analizy problemowe na podstawie ogólnokrajowych danych oraz przygotowuje coroczne, powszechnie dostępne publikacje dotyczące stanu bezpieczeństwa na polskich drogach.

Państwowa Straż Pożarna. - Z kolei zakres danych gromadzonych przez PSP z interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Statystyki zdarzeń rejestrowanych przez PSP odnoszące się do miejscowych zagrożeń w transporcie drogowym zgodnie z „Zasadami ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej", dotyczą: zniszczeń, uszkodzeń, kolizji środków transportu drogowego w trakcie ich ruchu lub postoju, mających miejsce na szlakach komunikacyjnych drogowych i parkingach, których skutki stwarzają zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia. Zakres danych zbieranych przez PSP odnosi się do czasu trwania działań jednostek ochrony przeciwpożarowej na miejscu zdarzenia. Nie są gromadzone informacje dotyczące działań podjętych przez inne służby, w tym m.in. ewakuacja osób podejmowana przez Policję ani czynności realizowane po zakończeniu działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. (jm)